Tăng cường lãnh đạo, chì đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ưng Đảng

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện đã thực sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực. Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên. Đến nay tổng dư nợ tín dụng chính sách toàn huyện đạt 262.149 triệu đồng, với hơn 6.100 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay, tỷ lệ nợ quá hạn 0,12% (bình quân chung toàn tỉnh 0,11%). Thông qua hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo; nhiều mô hình kinh tế được xây dựng và đem lại hiệu quả; nhiều học sinh, sinh viên có cơ hội học tập tốt hơn; hoạt động tín dụng đen được hạn chế... góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa ban huyện.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW còn một số hạn chế đó là: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa xác định dược tín dụng chính sách xã hội là động lực quan trọng để phát triển kinh tế. thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội. Nhận thức về nguồn vốn vay qua tín dụng chính sách xã hội của một sổ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn còn hạn chế. Chất lượng tín dụng chính sách chưa đồng đều, một số xã còn phát sinh nợ xấu, tồn đọng nợ quá hạn. Một bộ phận người nghèo chưa có ý thức vươn lên, còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Một số tổ tiết kiệm và vay vốn quản lý nguồn vốn, kiếm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn còn long lẻo, chưa hiệu quả.
Để tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 87-CTr/HƯ, ngày 27/7/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa IV) thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, nhằm góp phần tích cực thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. BTV huyện ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt những nội dung như: Đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư, Chương trình hành động số 87- CTr/HU, ngày 27/7/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện (khóa IV) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Tập trung tuyến truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, cán bộ, đảng viên và toàn dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; về vai trò, ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội và việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các quan hệ tín dụng; thống nhất nhận thức tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của huyện, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan.
Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tín dụng chính sách, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, xác định đổi tượng vay vốn công khai, minh bạch, kịp thời. Hàng năm, HĐND, UBND huyện quan tâm trích một nguồn kinh phí phù hợp để bổ sung vào nguồn vốn vay tín dụng chính sách tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện; tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hoạt động. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động cúa đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện; phát huy vai trách nhiệm của các thành viên Ban đại diện trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động tín dụng chính sách xã hội; tăng cường công tác kiếm tra, giám sát, nắm bắt tình hình, đề ra biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng hoạt động tín dụng chính sách xã hội đảm bảo an toàn, thuận lợi và hiệu quả. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy vai trò tập hợp thành viên, đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đáng và Nhà nưóc về tín dụng chính sách xà hội đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác; nâng cao công tác giám sát của Nhân dân đối với công tác tín dụng chính sách xã hội. Vận động, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân tham gia gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm chung tay thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội.
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chú động triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, giải ngân vốn kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện thuậrrlợi nhất cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, giai quyết việc làm, đào tạo nghề, cải thiện điều kiện sống, góp phần cùng với các cấp, các ngành ngăn chặn, đấy lùi “tín dụng đen”; chủ động thực hiện hiệu quả phương thức ủy thác cho các tố chức chính trị - xã hội. Tích cực huy động các nguồn vốn từ các tồ chức, doanh nghiệp, cá nhân để bổ sung nguồn vốn cho vay tín dụng chính sách xã hội. Tổ chức tốt giao dịch trực tiếp tại các điếm giao dịch xã, thị trấn. Đám báo chế độ báo cáo hoạt động cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp theo định kỳ để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo.

Tác giả bài viết: Lâm Phương - Văn Tiến