Kết quả thực hiện công tác khuyến công giai đoạn 2015-2020

Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện hoạt động khuyến công đã có những chuyển biến tích cực. Hoạt động khuyến công trong thời gian qua (2015 - 2020) đã khuyến khích phát triển CN-TTCN, góp phần tạo việc làm tăng thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội.
Nấu rượu men lá tại xã Ba Nang
Một số ngành nghề truyền thống của địa phương đã được khôi phục và có xu hướng đang phát triển. Khuyến khích một số cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư nguồn lực hình thành và phát triển quy mô sản xuất của cơ sở góp phần đa dạng các ngành nghề TTCN trên địa bàn. Hoạt động khuyến công đã bám sát các chủ trương, chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các hướng dẫn về hoạt động khuyến công từ Trung ưng, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và Huyện ủy để xây dựng các dự án khuyến công phù hợp với tình hình phát triển tiểu thủ công nghiệp và hoạt động khuyến công của địa phương. Một số cơ sở sản xuất kinh doanh đã đầu tư nguồn lực để phát triển quy mô sản xuất, góp phần phát triển ngành TTCN trên địa bàn.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động khuyến công trong thời qua còn gặp những tồn tại và hạn chế. Nguyên nhân là nhận thức của đa số các đối tượng được thụ hưởng chính sách khuyến công còn yếu; Chưa xây dựng được kế hoạch tuyên truyền phổ biến phù hợp về nội dung và hình thức; địa bàn rộng lớn nên công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến về chính sách khuyến công trên địa bàn còn hạn chế. Ngân sách huyện còn khó khăn nên kinh phí phân bổ cho hoạt động khuyến công còn hạn chế nên một số nội dung trong chương trình khuyến công chưa được quan tâm triển khai thực hiện. Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, hộ gia đình, khả năng thu hút, tạo việc làm cho lao động trực tiếp thấp vì vậy chưa đáp ứng tiêu chí của các đề án khuyến công tỉnh và Quốc gia, vì vậy chưa thu hút được nguồn vốn này.

Tác giả bài viết: Lâm Phương - Văn Tiến