Huyện Đakrông chú trọng công tác chính sách hổ trợ cho hộ nghèo

Thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản, thông tư hướng dẫn của cấp trên về chính sách hổ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn.
Theo đó huyện Đakrông có 06 xã thuộc khu vực II và 08 xã khu vực III được hưởng chính sách hổ trợ theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở daanh sách hộ nghèo được rà soát hàng năm, trong 5 năm 2012-2016 trên địa bàn huyện Đakrông đã có 80.105 lượt nhân khẩu được hổ trợ, trong đó: các xã thộc khu vực II có 17.194 lượt và 62.911 lượt thuộc các xã khu vực III. Định mức hổ trợ 80.000 đồng/người/năm đối với người dân thuộc khu vực II; 100.000 đồng/ người/năm đối với các hộ ở khu vực III. Với tổng kinh phí thực hiện trên 7.606 triệu đồng.
Có thể nói, đây là những kết quả bước đầu trong việc thực hiện chính sách hổ trợ, mức hổ trợ tuy không nhiều song cũng đã tác động trực tiếp đến người dân thuộc diện hộ nghèo, giúp họ có thêm công ăn, việc làm, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống góp phần vào trong công cuộc giảm nghèo nhanh, bền vực theo mục tiêu của Đảng và nhà nước.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng