Huyện Đakrông : Tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới

Tính đến nay, 13/13 xã trên địa bàn huyện Đakrông đã được phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới.
Trường tiểu học xã Pa Nang
Huyện đang tập trung phân bổ nguồn vốn đầu tư cho các xã, cụ thể: Đầu năm 2013, huyện đã thực hiện phân bổ trên 58 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã xây dựng nông thôn mới. Trong đó đầu tư cho 3 xã điểm Mò ó, Hướng Hiệp  và xã A Ngo bằng nhiều nguồn vốn như: vốn từ chương trình muc tiêu quốc gia giảm nghèo; vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; vốn giảm nghèo nhanh và bền vững; nguồn vốn sự nghiệp 30a…với tổng số vốn trên 13 tỷ đồng.