Đakrông: Đầu tư hơn 78 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản

Tổng vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản trong 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn huyện Đakrông là 78,047 tỷ đồng, trong đó bao gồm vốn đầu tư từ các chương trình mục tiêu Quốc gia như: chương trình 135, chương trình 30a, chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa; xây dựng cơ bản; chương trình đầu tư phát triển kinh tế- xã hội; hổ trợ đầu tư bệnh viện, trụ sở UBND các xã…
Lễ khởi công nhà văn hóa các dân tộc vân Kiều, Pa Cô
Năm 2013, lãnh đạo huyện tích cực chỉ đạo, bám sát cơ sở đốc thúc, kiểm tra và kịp thời xữ lý các vướng mắc trong việc đầu tư xây dựng. Nhờ vậy, đến nay các công trình xây dựng trên địa bàn đạt khối lượng trên 50%, một số công trình đạt tỷ lệ giải ngân khá như chương trình hỗ trợ đầu tư bệnh viện đạt hơn 92% kế hoạch, công trình văn hóa đạt trên 71%./.