Chi cục Thuế huyện Đakrông quyết tâm thực hiện vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2019

Theo báo cáo của Chi cục thuế huyện Đakrông, tính đến ngày 31/12/2018 thu ngân sách trên địa bàn huyện là 30.263 triệu đồng, đạt 176,7% dự toán tỉnh giao, đạt 162,5% dự toán huyện giao và bằng 233,3% cùng kỳ năm trước. Nguồn thu chủ yếu trên địa bàn là từ các doanh nghiệp.
Để đạt được kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của lãnh đạo Cục Thuế, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự phối hợp của các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của cộng đồng doanh nghiệp , người nộp thuế, còn ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ, công chức, người lao động Chi cục Thuế Đakrông. Ngay từ đầu năm 2018, Chi cục Thuế nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để vận động, tuyên truyền về chính sách thuế. Bên cạnh đó, thực hiện nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của ngành, UBND các cấp về công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, Chi cục Thuế bố trí, sắp xếp các bộ phận chức năng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuế nhanh, gọn, đúng thời gian quy định đã giảm được thời gian, đi lại, chờ đợi của người nộp thuế. Về công tác kiểm tra thuế, Chi cục Thuế chú trọng công tác phân tích hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp tại cơ quan thuế và tiến hành kiểm tra tại doanh nghiệp, các đơn vị rủi ro cao về thuế, tăng cường nhân lực của các đội thuế để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đối với công tác quản lý nợ thuế Chi cục Thuế tiến hành quản lý nợ thuế bằng nhiều biện pháp như gọi điện thoại, ban hành thông báo nợ thuế , tích cực chỉ đạo các đội thuế và thành lập nhiều đoàn phối hợp với các xã, thị trấn để kiểm tra, rà soát hộ kinh doanh đưa vào quản lý thuế . Chi cục Thuế thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ. Với cách làm đó, hầu hết doanh nghiệp, người nộp thuế chủ động sắp xếp lại sản xuất, kinh doanh, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản lý điều hành… để duy trì và phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
Năm 2019, Chi cục Thuế huyện Đakrông phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2019 được HĐND tỉnh, HĐND huyện giao. Với quyết tâm đó, Chi cục Thuế sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế để khai thác triệt để các nguồn thu nhằm tăng thu ngân sách nhà nước. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho DN theo Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh. Đẩy mạnh việc hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính thuế, triển khai thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn để khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác thu nợ, triển khai có hiệu quả các biện pháp đôn đốc thu nợ nhằm hạn chế nợ mới phát sinh, Nâng cao chất lượng phân tích hồ sơ khai thuế, nhất là đối với các DN có dấu hiệu rủi ro cao về thuế để tiến hành kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và xử lý kịp thời các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Tăng cường điều tra, rà soát hộ kinh doanh phát sinh trên địa bàn để đưa vào quản lý,tạo sự bình đẳng trong môi trường kinh doanh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn để khai thác triệt để nguồn thu thuế từ lĩnh vực hoạt động xây dựng , lắp đặt, bán hàng vãng lai, hoạt động vận tải, xây dựng cơ bản tư nhân… trên địa bàn theo quy định của Luật thuế.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng