Tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam

Đăng lúc: Thứ sáu - 10/01/2020 16:02 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Ngày 03/2/1930 (nhằm ngày 5 tháng Giêng năm Canh Ngọ) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đến Xuân Canh Tý này, Đảng ta tròn 90 tuổi.
90 năm, ra đời trong lòng dân tộc và trở thành người tổ chức, lãnh đạo duy nhất xã hội: Đảng Cộng sản Việt Nam – Niềm tư hào của người dân Việt. Đảng ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước. Đảng ra đời nắm quyền lãnh đạo, thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ, cách mạng xã hội chủ nghĩa và đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn và quan trọng  trong  90 năm qua.
Đảng ra đời khi nước nhà chìm đắm trong màn đêm nô lệ: Những năm đầu của thế kỷ XX, giữa lúc dân tộc ta đứng trước sự khủng hoảng về đường lối cứu nước thì lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã bôn ba khắp các châu lục để xem xét, nghiên cứu và bắt gặp Luận cương Lê nin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa từ đó Người đi đến khẳng định một chân lý: Muốn giải phóng dân tộc thì chỉ có một con đường đó là đấu tranh của giai cấp vô sản và muốn đấu tranh giành thắng lợi thì phải có Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo và thế là Người bất chấp mọi khó khăn hiểm nguy để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào nước ta, tích cực vận động đi đến thành lập Đảng Cộng sản. Ngày 3/2/1930 Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Đông Dương diễn ra tai Hương Cảng, Trung Quốc dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, kể từ đó Đảng ta ra đời. Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trọng lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Thực tiễn cách mạng 90 năm qua đã khẳng định điều đó; từ một tổ chức Đảng nhỏ bé đứng trước muôn vàn khó khăn. Năm 1945, sau mười lăm năm ra đời Đảng lãnh đạo cách mạng Tháng Tám thành công lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), nhà nước công nông đầu tiên ở Châu Á đã đưa dân tộc ta từ địa vị thuộc địa bước vào kỷ nguyên độc lập tự do bình đẳng, bình quyền với các dân tộc khác trên toàn thế giới. Đây là sự kiện quan trọng bậc nhất được viết trong chữ vàng chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, nắm chính quyền toàn quốc. Cuộc đấu tranh giành chính quyền thắng lợi không những đưa lại địa vị cho dân tộc, quyền tự do cho mỗi người dân Việt Nam mà còn khẳng định sự đúng đắn trong nội dung cương lĩnh đầu tiên của Đảng: Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ý chí nguyện vọng của toàn dân tộc đã được thể hiện trong bản Tuyên ngôn độc lập đanh thép “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vừa mới ra đời đã đứng trước thử thách “ Ngàn cân treo sợi tốc”  cùng lúc phải đối mặt với thù trong giặc ngoài, đối mặt với “ giặc đói”, “ giặc dốt” và  giặc ngoại xâm”, song Đảng ta vẫn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ thắng lợi. Thế rồi nghe theo Đảng, cả Nước thực hiện trường kỳ kháng chiến để 9 năm sau làm nên một Điện Biên Phủ  “Lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”. Ngày 7/5/1954, thực sự là giờ phút cáo chung của Chủ nghĩa thực dân cũ. Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi một lần nữa bản lĩnh và phương châm lãnh đạo đúng đắn của Đảng lại được khẳng định đó là nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, Đế quốc Mỹ lại nhảy vào miền Nam cấu kết với chính quyền tay sai âm mưu lấy lý do can thiệp để xâm lược nước ta và thế là cả nước ta lại vào trận chiến đấu mới, một lần nữa vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc vừa đấu tranh giải phóng miền Nam với một quyết tâm không gì lay chuyển nổi “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, với ý chí  “Không có gì quí hơn độc lập tự do”. Hai mươi mốt năm sau, vào mùa Xuân năm 1975 chúng ta lại chiến thắng, chủ nghĩa Đế quốc bị quét sạch, bè lũ tay sai bị đè bẹp, cả nước độc lập, non sông thu về một mối. Tầm vóc lớn lao, thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ một lần nữa khẳng định sự tài tình, sáng tạo trong đường lối của Đảng đó là biết tập hợp lực lượng, biết đánh giặc và thắng giặc. Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, vượt qua bao khó khăn thử thách chúng ta đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử, tạo ra thế mới và lực mới để đất nước tiếp tục phát triển đi lên.
Qua bao thử thách dạn dày Đảng đã hội tụ trong hàng ngũ của mình những công dân ưu tú của đất nước, toàn tâm, toàn ý với sự nghiệp chung, tận tụy phụng sự nhân dân coi đó là niềm hạnh phúc lớn lao của mình. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cũng đã khẳng định “Chỉ có Đảng, đội tiên phong có tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động được vũ trang bằng Chủ nghĩa Mác – Lênin, học thuyết khoa học và cách mạng của thời đại, mới có khả năng lãnh đạo nhân dân hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân triệt để và từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Cùng với quá trình đổi mới đất nước, năm 1997 Huyện Đakrông được thành lập và đi vào hoạt động đã đáp ứng được ý Đảng và nguyện vọng của Nhân dân các dân tộc miền Tây Quảng Trị nhằm thực hiện có hiệu quả hơn việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa miền ngược và miền xuôi.
Sau khi có Nghị định của Chính phủ về thành lập Huyện, ngày 28/12/1996, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ra Quyết định số 62- QĐ/TU thành lập Đảng bộ Huyện Đakrông. Sau 23 năm ra đời và qua gần 5 nhiệm kỳ hoạt động, Đảng bộ huyện Đakrông chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng trong quá trình lãnh đạo. Từ việc nghiên cứu các văn kiện của Trung ương, của Tỉnh, các Nghị quyết chuyên đề, Ban chấp hành Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch toàn khoá đối với mỗi nhiệm kỳ để bám sát, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả, đã kịp thời ban hành các Nghị quyết, Chương trình hành động của Huyện uỷ phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, từng thời điểm. Những nhiệm vụ giải pháp luôn được tổ chức thực hiện đưa đến hiệu quả cụ thể trên tất cả các lĩnh vực.
Gần năm nhiệm kỳ của Đảng bộ huyện đi qua, đã lần lượt khẳng định những chuyển biến toàn diện hết sức quan trọng. Kinh tế phát triển đúng hướng, khẳng định được thế mạnh của địa phương. Chính vì vậy đã tạo được tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, bình quân hàng năm tăng 18,53%. Tổng giá trị sản xuất các ngành tằng từ 27,5 tỷ đồng năm 1997 lên 1.149 tỷ đồng năm 2019. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 0,7 triệu đồng năm 1997 lên 24,05 triệu đồng năm 2019.  Lao động việc làm luôn được quan tâm lãnh đạo. Hàng năm tạo việc làm mới cho 1.023 lao động. Riêng trong nông nghiệp cũng giảm dần trồng trọt và tăng dần chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp. Điều đáng nói là tập quán trong nhân dân được thay đổi, sản phẩm chăn nuôi từ năm 1997 trở về trước chỉ mang tính tự cấp, tự túc thì nay chăn nuôi để tạo hàng hóa. Công nghiệp, xây dựng không ngừng được mở rộng, phát triển. Đến nay đường ô tô đã đến với 100% xã, có nhiều xã đường đã đến tận thôn, bản; Tỷ lệ hộ dùng điện ước đạt 98,72%; Tỷ lệ hộ dùng nước sách và hợp vệ sinh ở đô thị đạt 95%, nông thôn ước đạt 84%.
Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quy mô giáo dục, mạng lưới trường, lớp học được sắp xếp hợp lý đáp ứng nhu cầu được đi học cho các đối tượng trong xã hội. Đã hoàn thành phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi, duy trì vững chắc kết quả phổ cập cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sở. Đến nay đã có 7 trường đạt chuẩn quốc gia. Hoạt động văn hóa thông tin được quan tâm đổi mới; đời sống văn hóa của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Công tác bảo tồn các giá trị di sản văn hóa các dân tộc được chú trọng. Huyện đã đầu tư xây dựng Nhà văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều - Pa Cô tại trung tâm huyện. Phong trào rèn luyện thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên. Một số hoạt động thể thao truyền thống dân tộc được khôi phục và tổ chức thi đấu như bắn cung, nỏ, đẩy gậy, leo núi… càng làm tăng thêm bản sắc phong phú của các dân tộc trên dãy Trường Sơn.
Mạng lưới y tế, cơ sở khám chữa bệnh được tăng cường, đầu tư nâng cấp bảo đảm tốt hơn công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đội ngũ y, bác sỹ được bổ sung về số lượng, nâng cao chất lượng. Đến nay bình quân có 20 giường bệnh/vạn dân, 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 2,4% năm 1997 xuống còn 1,95% năm 2019. Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm bình quân 1,4%/năm.
Công tác xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh với nhiều giải pháp hiệu quả, bình quân mỗi năm toàn huyện giảm trung bình 5,4%. Từ năm 2010 toàn huyện đã không còn hộ đói. Các chính sách đối với người có công, gia đình liệt sỹ, thương binh, chính sách hậu phương quân đội...được các cấp, các ngành, các địa phương và toàn dân tham gia.
 Quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố, giữ vững; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, giáo dục pháp luật được tăng cường. Công tác huấn luyện, diễn tập phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu trị an xã, diễn tập cụm được triển khai thường xuyên, đạt kết quả tốt.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, không ngừng đổi mới và đạt được những kết quả tích cực. Nhiệm vụ chính trị tư tưởng luôn quan tâm việc định hướng dư luận xã hội, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lệch lạc, chỉ rõ những thông tin sai trái tác động xấu đến tư tưởng chính trị, quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Công tác tổ chức và cán bộ được Ban Thường vụ qua các nhiệm kỳ đặc biệt quan tâm, đề ra nhiều Nghị quyết chuyên đề để tìm những giải pháp tích cực nhằm tạo nguồn, ổn định và nâng cao chất lượng cán bộ từ huyện đến cơ sở trong đó coi trọng việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí nguồn cán bộ tại chỗ nhất là cán bộ nữ, trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Thường xuyên thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ từ huyện về xã và ngược lại. Chính vì vậy ngay từ đầu điều lo ngại nhất là cán bộ bị thiếu hụt thì nay cơ bản nguồn cán bộ tại chỗ của huyện đã được đáp ứng. Các thế hệ cán bộ trẻ từ nhiệm kỳ thứ tư, nhiệm kỳ thứ năm của Đảng bộ huyện Đakrông đã vươn lên đảm nhận tốt các vị trí được giao trong đó có nhiều đồng chí ở vị trí chủ chốt. Công tác phát triển đảng viên cũng được Đảng bộ hết sức chú trọng. Từ việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, lý luận chính trị về Đảng. Việc quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để quần chúng ưu tú, đoàn viên thanh niên tích cực phấn đấu vào Đảng được các tổ chức cơ sở Đảng quan tâm chăm lo nhất là đối với lực lượng trẻ. Qua 23 năm xây dựng và trưởng thành từ một Đảng bộ lâm thời chỉ 27 tổ chức cơ sở Đảng với 558 đảng viên, đến nay toàn Đảng bộ đã có 31 tổ chức cơ sở Đảng với 2.685 đảng viên, những năm gần đây bình quân mỗi năm kết nạp được từ 120 đến 150 đảng viên mới. Năm 2009, toàn huyện đã xóa thôn, bản trắng đảng viên, năm 2011 huyện đã không còn Chi bộ ghép hai thôn, bản.
Thực hiện Chỉ thị số 35 -CT/TW của Bộ Chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng .Với tinh thần dân chủ, đổi mới trong Đảng các địa phương đã thực hiện các bước như xây dựng văn kiện, quy hoạch nhân sự một cách nghiêm túc tạo điều kiện để mọi người cùng được xây dựng góp ý kiến cho đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng. Đó là những việc thiết thực góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh đảm nhận vai trò sứ mệnh của một Đảng cầm quyền, đưa dân tộc ta vượt qua mọi thử thách, vững vàng đi lên Chủ nghĩa xã hội.
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, chúng ta càng nhận thức sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Từ hào về Đảng ta, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Nhân dân gửi trọn niềm tin vào Đảng.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hảo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 17
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 893
  • Tháng hiện tại: 8650
  • Tổng lượt truy cập: 3343447