Tự hào truyền thống 85 năm ngành tuyên giáo của Đảng

Đăng lúc: Thứ ba - 28/07/2015 15:39 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hoá sâu sắc. Đó là một sự kiện lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành, ngày càng vững mạnh, khẳng định vị trí hàng đầu trong phương châm lãnh đạo cách mạng của Đảng. Trải qua lịch sử 85 năm đấu tranh xây dựng và phát triển, hoạt động Tuyên giáo của Đảng với rất nhiều lĩnh vực đã có những tên gọi khác nhau để phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác Tuyên giáo cũng luôn đi đầu và đóng góp to lớn trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng.
     Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình ra đi tìm đường cứu nước và truyền bá con đường cứu nước đó vào Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ngày 05/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, Người đã đọc được Sơ thảo lần thứ nhất  luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa. Từ đó, Người vận dụng truyền bá con đường cứu nước vào Việt Nam và đi đến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 03/02/1930. Sau Hội nghị thành lập Đảng, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng là tuyên truyền những văn kiện của Hội nghị, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Xuất phát từ yêu cầu đó, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng. Ban cổ động và tuyên truyền đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, nông dân mít tinh, biểu tình chống khủng bố, đòi độc lập dân tộc, dân chủ.
     Vào ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 01/8”. Tài liệu đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Tài liệu này khi vừa được phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng Công - Nông nước ta đứng lên đấu tranh và chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô - Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Kể từ ngày 1/8 đến tháng 10/1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân ta.
     Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác Tuyên giáo của Đảng.
     Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (Khóa VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác Tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư Tưởng- Văn hóa Trung ương Đảng và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng. Như vậy ngày 01/8/1930 được coi là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
     Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo cũng là dịp để các cấp uỷ Đảng, chính quyền và cán bộ làm công tác Tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác Tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Qua đó góp phần củng cố, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và nhân dân. Những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng và sự nghiệp cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, dũng cảm và tỉnh táo trong đấu tranh, nhất quán trong nhận thức và hành động, kiên định trong tư duy và tổ chức thực hiện, thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất đạo đức theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
      Cùng với sự phát triển đi lên của huyện Đakrông, sau hơn 18 năm thành lập công tác Tuyên giáo đã tích cực, nhạy bén trong hoạt động, chủ động tham mưu  cho Cấp uỷ trên lĩnh vực công tác tư tưởng, văn hoá, khoa giáo và lịch sử Đảng, tham mưu triển khai những nội dung các văn bản của Đảng cấp trên, xây dựng và ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động phù hợp với địa bàn huyện miền núi. Tuyên truyền vận động thực hiện, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, từ đó trong những năm vừa qua góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Huyện nhà.  Công tác Tuyên giáo đã bao quát toàn diện các lĩnh vực đời sống xã hội, đồng thời chú trọng nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội để định hướng kịp thời, đánh giá, tham mưu cấp uỷ xử lý và giải quyết những mâu thuẩn trong nội bộ nhân, làm ổn đinh tư tưởng cho nhân dân.
     Đội ngũ làm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ huyện Đakrông đã không ngừng nâng cao năng lực, kịp thời đổi mới phương pháp tuyên truyền phù hợp với đối tượng, địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các Ban Đảng, các cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ, đã  tạo nên sức mạnh, vai trò lãnh đạo của cấp uỷ.
     Trong giai đoạn mới của cách mạng, công tác Tuyên giáo vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa phải đương đầu với không ít khó khăn, thử thách. Tình hình thế giới, khu vực diễn ra hết sức phức tạp, bất ổn chính trị, bạo lực, khủng bố, xung đột vũ trang; Tranh chấp Biển Đông diễn ra căng thẳng, Trung Quốc thực hiện các hoạt động thực hiện hóa đòi hỏi chủ quyền nhằm độc chiếm Biển Đông; Trước thềm đại hội Đảng, sự chống phá của các thế lực thù địch sẽ quyết liệt hơn, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá. Trong Đảng và trong xã hội sẽ xuất hiện những tư tưởng, ý kiến khác nhau xoay quanh nội dung các văn kiện và chuẩn bị nhân sự; Mặt khác trong quá trình đổi mới, hội nhập, mặt trái của cơ chế thị trường tác động đến tư tưởng, nhận thức, tình cảm và lối sống của các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, tạo nên sự thiếu lành mạnh trong đời sống văn hoá tinh thần của  xã hội.
     Nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo trong thời gian tới cần tập trung:
    - Nâng cao trí tuệ, năng lực, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền. Thường xuyên bám sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng; định hướng và giải đáp những vướng mắc phát sinh từ cơ sở, từ đó đề xuất được những kiến nghị, giải pháp giải quyết thích hợp. Theo dõi tuyên truyền các phong trào thi đua có chiều sâu, thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng và nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
      - Cán bộ làm công tác Tuyên giáo cùng toàn Đảng, toàn dân đẩy lùi suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống trong Đảng và trong toàn xã hội, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức cán bộ ngành Tuyên giáo  “Trung thành, nhân ái, sáng tạo, hiệu quả”.
       Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo là lúc để chúng ta ôn lại và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn của Ngành Tuyên giáo vào cuộc chiến đấu vinh quang của các thế hệ đi trước. Đây cũng là dịp để cán bộ ngành Tuyên giáo và đông đảo cán bộ hoạt động trên các lĩnh vực Tuyên giáo ra sức phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng là công tác hàng đầu của Đảng.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hảo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 1324
  • Tháng hiện tại: 14381
  • Tổng lượt truy cập: 3349178