Tự hào truyền thống 85 năm mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015)

Đăng lúc: Chủ nhật - 01/11/2015 20:45 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Từ cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược nước ta, đã biến nước ta thành một nước thuộc địa, nửa phong kiến. Về chính trị, chúng áp đặt chế độ cai trị thực dân chuyên chế hà khắc và tàn bạo. Về kinh tế, chúng tiến hành các chương trình khai thác thuộc địa, thực hiện chính sách độc quyền, kìm hãm sự phát triển kinh tế, vơ vét tài nguyên, bóc lột nặng nề, biến nước ta thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của "chính quốc". Về văn hoá, thực dân Pháp thực hiện chính sách ngu dân để dễ bề nô dịch.
     Với truyền thống yêu nước, đoàn kết nhân dân ta đã liên tục nổi dậy đấu tranh kiên cường chống lại bọn thực dân Pháp đô hộ và tay sai nhưng đều thất bại; như  phong trào Cần Vương với khởi nghĩa của Phan Đình Phùng (1896); các phong trào yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh lãnh đạo cũng rơi vào bế tắc; hay cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Nguyễn Thái Học lãnh đạo cũng thất bại, ...
    Khác với các nhà yêu nước tiền bối, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) là người Việt Nam đầu tiên tìm thấy ánh sáng giải phóng trong đêm trường nô lệ. Người đã bôn ba qua nhiều nước châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, để xem người ta làm thế nào rồi trở về thức tỉnh, tập hợp đồng bào mình tự giải phóng đất nước mình. Người đã phát hiện ra chân lý: "Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở "chính quốc" cũng như ở các thuộc địa" và Người truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam (1924 -1930), chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức, đặt nền móng cho sự ra đời của Đảng và các tổ chức quần chúng.
   Ngày 3-2-1930 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành một đảng thống nhất là Đảng cộng sản Việt Nam. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đã xác định cách mạng Việt Nam là cách mạng tư sản dân quyền với hai nhiệm vụ chiến lược, có quan hệ khăng khít với nhau là đánh đổ đế quốc và phong kiến giành độc lập dân tộc, xây dựng Nhà nước dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tháng 10-1930 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Luận cương chính trị, đồng thời còn ra "Án nghị quyết về vấn đề phản đế; ngày 18-11-1930 Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương  ra Chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh. Hội phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất ra đời đã gây được cao trào phản đế mạnh mẽ trong cả nước.
    Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh chính trị đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của đa số nhân dân đã đưa cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc giành chính quyền về tay nhân dân diễn ra với 3 cao trào cách mạng có ý nghĩa: cao trào cách mạng (1930-1935) mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh; cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ (1936-1939) và cao trào giải phóng dân tộc (1939-1945) dẫn tới cách mạng tháng Tám. Từ Hội phản đế đồng minh (1930) đến Phản đế liên minh (1935). Trong những năm 1936-1939 tình hình thế giới diễn biến mau lẹ, phức tạp. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, nguy cơ chiến tranh thế giới đang đến gần; tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (tháng 3-1938) quyết định đổi tên thành Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông Dương.
   Tháng 11-1940 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế. Năm 1941 tình hình trong và ngoài nước có nhiều biến chuyển. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp cùng Trung ương lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 10-1941 Việt Minh công bố Tuyên ngôn, Chương trình và Điều lệ. Ngày 7-5-1944 Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa. Tháng 10-1944. Ngày 22-12-1944 Bác Hồ ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Ngày 9-3-1945 Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị "Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Đại hội quốc dân do Tổng bộ Việt Minh triệu tập họp ở Tân Trào trong 2 ngày 16 và 17-8-1945 đã nhiệt liệt tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa do Đảng cộng sản kiến nghị, thông qua lệnh khởi nghĩa và 10 chính sách lớn của Việt Minh quyết định Quốc kỳ, Quốc ca. Ngày 2-9-1945 tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
   Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước ta đứng trước tình thế “ Ngàn cân treo sợi tóc”, nạn đói đe doạ. Thực dân Pháp núp dưới bóng quân Đồng Minh vào nước ta đã nổ súng mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam từ ngày 23-9-1945. Để bảo vệ chính quyền cách mạng làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù và tay sai, nhiệm vụ củng cố và phát triển Việt Minh được đề ra là phát triển các tổ chức cứu quốc thống nhất trong cả nước. Đảng ta chuyển vào hoạt động bí mật. Ngày 29-5-1946 Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam tuyên bố thành lập. Ngày 3-3-1951, Đại hội toàn quốc Mặt trận thống nhất Việt Minh - Liên Việt lấy tên là Mặt trận liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt) được tiến hành. Đại hội lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Đương (5.1951), tuyên bố ra công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Liên Việt đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.
    Sau Hiệp định Giơnevơ, cách mạng tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược song đều có mục tiêu chung là hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Ngày 10-9-1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất họp tại Hà Nội đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
    Sau khi thống nhất đất nước, từ ngày 31-1 đến 4-2-1977, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam quyết định thống nhất 3 tổ chức lấy tên chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II (từ 12 đến 14-5-1983) đã thông qua Chương trình hành động và ra lời kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước đoàn kết phấn đấu khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, góp sức cùng với Đảng và Nhà nước tìm ra những giải pháp có hiệu quả để đưa đất nước tiến lên.
    Đại hội lần thứ III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (ngày 2 đến ngày 4-11-1988) là Đại hội thực hiện công cuộc đổi mới do Đại hội VI (1986) của Đảng đề ra.
    Đại hội lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (17 đến 19-8-1994) đã đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động. Đại hội IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã công bố Chương trình 12 điểm về "Đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ đất nước". Tại Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban TWMTTQ Việt Nam (khóa IV) đã quyết định mở cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư".
    Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ V (26 đến 28-8-1999) là đại hội mà nhiệm kỳ hoạt động của Mặt trận ở trong thời điểm chuyển tiếp giữa hai thế kỷ, hai thiên niên kỷ, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc thống nhất trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Tháng 10-2000 Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam phát động cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” .
   Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VI (21- 9 đến 23-9-2004) là đại hội đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thế kỷ mới. Ngày 16 tháng 09 năm 2009,  Ban TT UBMTTQVN triển khai CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
   Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII (28- 9 đến 30-9-2009) tiến hành với chủ đề: "Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
   Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII  (25-9 đến 27/9/2014) với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 Từ Hội phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đến nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trải qua lịch sử 85 năm xây dựng và không ngừng phát triển cùng với những chặng đường lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Hòa chung trong sự lớn mạnh không ngừng của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ngay từ ngày thành lập huyện, tuy gặp không ít khó khăn, thách thức và hạn chế nhất định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở qua 4 nhiệm kỳ đã bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tổ chức phối hợp với các tổ chức thành viên, với chính quyền vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân củng cố Khối đoàn kết trong nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; xây dựng làng, bản yên vui đã góp phần ổn định tình hình các mặt về đời sống kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
   Để xứng đáng với tinh thần truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong địa phương tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc của nhân dân.
   Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam chúng ta càng tự hào về truyền thống yêu nước, đại đoàn kết của toàn dân tộc, là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
Tác giả bài viết: Lương Đức Tâm
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 17
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 938
  • Tháng hiện tại: 13995
  • Tổng lượt truy cập: 3348792