Tính thời đại của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đăng lúc: Thứ hai - 02/10/2017 08:27 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Tháng 10 năm 1947, giữa lúc toàn Đảng, cả dân tộc Việt Nam đang ra sức xây dựng, củng cố chính quyền nhà nước và gian khổ bước vào những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược thì Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn canh cánh, trăn trở và dành mối quan tâm hàng đầu cho việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền.
Di sản Hồ Chí Minh - Sửa đổi lối làm việc

Di sản Hồ Chí Minh - Sửa đổi lối làm việc

Trong thư gửi các đồng chí ở Bắc Bộ, Người viết: “Trong lúc dân tộc ta đang ở ngã tư đường; chết hay sống, mất hay còn, mỗi đồng chí và cả đoàn thể phải đem tất cả tinh thần và lực lượng ra để đưa toàn dân quay về một hướng, nhằm vào mục đích đánh đuổi thực dân Pháp làm cho nước thống nhất và độc lập. Lúc này tư tưởng và hành động của mỗi đồng chí rất có quan hệ đến toàn quốc. Nếu một người sơ suất, một việc sơ suất là có thể hỏng việc to, sai một ly, đi một dặm. Vì vậy, chúng ta phải kiên quyết tẩy sạch mọi khuyết điểm”.
Thế là dù bận công việc kháng chiến, Người vẫn dành thời gian để viết “Sửa đổi lối làm việc” một tác phẩm có giá trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho trước mắt và lâu dài. Tác phẩm dài khoảng 70 trang được chia làm 6 phần. Sửa đổi lối làm việc khác với sửa đổi lề lối làm việc. Lề lối làm việc chỉ là tác phong công tác, thói quen, nề nếp công việc hàng ngày. Lối làm việc mà Bác nói đây là nói đến sửa đổi lối nhận thức về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tức là đề cập một cách toàn diện công tác xây dựng Đảng.
Đã 70 năm trôi qua, Đảng đã lãnh đạo dân tộc vượt qua những khó khăn, thách thức, đi tới những thắng lợi, những vinh quang như ngày nay. Tuy nhiên những biểu hiện thực tế hiện nay ở trong Đảng đã khẳng định tính chính xác của những cảnh báo khoa học cách đây 70 năm của người chủ gia tộc.
Trước hết: Phê bình và sửa chữa: Hồ Chủ tịch khẳng định: Con người với tư cách là cá nhân, cũng như tập thể, kể cả là một Đảng chính trị không sao tránh khỏi khuyết điểm, thậm chí là sai lầm. Vấn đề là phải sửa chữa khuyết điểm, sai lầm đó.
Khuyết điểm thì có nhiều nhưng chung quy lại có 3 nhóm mà Người cho là có 3 loại bệnh:
-     Khuyết điểm về tư tưởng là bệnh chủ quan.
-     Khuyết điểm về đối nội, đối ngoại là bệnh hẹp hòi.
-     Khuyết điểm về cách viết, cách nói là bệnh ba hoa.
Đối với cá nhân có khuyết điểm không được tự ái, xấu hổ, ngược lại phải mạnh dạn, dũng cảm nhận khuyết điểm để từ đó có biện pháp sữa chữa hoặc nghe góp ý của người khác, của đoàn thể mà sửa chữa, chớ có “phùng mang, trợn mắt” khi khuyết điểm được chỉ ra.
Đối với người phê bình người khác thì phải thật thà, ráo riết, công tâm. Phê bình không phải dùng những lời chua cay, mỉa mai, châm chọc. Phê bình là cốt để người có khuyết điểm tiến bộ, sửa chữa chứ không phải là dìm người. Phê bình cốt là phê bình khuyết điểm không nên đố kỵ, ghen ghét khi người có khuyết điểm không hợp với mình.
Những lời dạy đó, thực sự còn nguyên giá trị khi toàn Đảng đang đề ra nhóm giải pháp tự phê bình và phê bình để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.
Thứ hai, mấy điều kinh nghiệm: Người nêu 6 kinh nghiệm tập trung vào:
-         Coi trọng công tác cán bộ.
-         Khi có chủ trương, chính sách phải nghiên cứu kỹ để làm cho đúng.
-         Đề cao sáng kiến và lòng hăng hái của cán bộ và nhân dân.
-         Phải quán triệt, giáo dục để tất cả cán bộ, mọi người hiểu tư tưởng, việc làm đều nhằm mục đích vì nhân dân, không phải làm vì cấp trên, vì Đảng, vì Chính phủ. Đảng và Chính phủ cũng vì nhân dân.
-         Phải luôn đi sát với quần chúng.
-         Mọi việc của Đảng, của Chính phủ phải kết hợp với quần chúng.
Thứ ba, tư cách, đạo đức cách mạng của một Đảng chân chính: Phần này Hồ Chủ tịch dành một dung lượng khá dài. Có thể nói trong 6 phần thì phần nào cũng quan trọng nhưng có lẽ đây là cái cốt của toàn tác phẩm. Tuy dài nhưng tác giả không nói, không viết chung chung mà chỉ ra 12 điều cụ thể:
1.    Khẳng định Đảng không phải là một tổ chức để làm quan, để phát tài mà là để lãnh đạo giải phóng dân tộc, Tổ quốc giàu mạnh, nhân dân sung sướng.
2.    Cán bộ, đảng viên phải hiểu lý luận và thực hành theo một con đường: thực hành đưa đến hiểu biết; hiểu biết tiến lên lý luận; lý luận lãnh đạo thực hành.
3.    Đảng, chính quyền khi đặt ra khẩu hiệu, chỉ thị phải dựa vào thực tế.
4.    Có khẩu hiệu, chỉ thị thì phải dựa vào quần chúng để kiểm soát khẩu hiệu, chỉ thị có đúng không.
5.    Phải luôn xem xét tất cả công tác của Đảng, mọi công tác của Đảng phải luôn đứng về phía quần chúng. Phải đem tinh thần yêu nước và cần, kiệm, liêm, chính mà dạy bảo cán bộ, đảng viên.
6.    Công việc của Đảng là lãnh đạo quần chúng nhưng nếu không liên hệ chặt chẽ với quần chúng thì sẽ không học hỏi được quần chúng.
7.    Công việc của Đảng phải nghiêm túc, đúng kỷ luật, nhưng phải khôn khéo, hoạt bát.
8.    Đảng không được che dấu khuyết điểm, một Đảng mà che dấu khuyết điểm là một Đảng hỏng, một Đảng dám thừa nhận khuyết điểm, tìm nguyên nhân do đâu mà có khuyết điểm rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn.
9.    Đảng phải chọn những người trung thành, hăng hái để làm lãnh đạo.
10.   Đảng phải tẩy bỏ những phần tử hủ hóa ra ngoài.
11.   Kỷ luật Đảng phải nghiêm.
12.   Đảng phải luôn xét lại các Nghị quyết, Chỉ thị; nếu sai thì phải sửa, nếu không sửa thì chỉ thị, nghị quyết chỉ là lời nói suông, có hại đến lòng tin của dân.
Theo Hồ Chủ tịch:     “Muốn cho Đảng được vững bền
                                  Mười hai điều ấy chớ quên điều nào”.
Thứ tư, vấn đề cán bộ: Điều 2 và điều 9 ở phần 3, Hồ Chủ tịch đã dạy về công tác cán bộ nhưng ở đây người vẫn dành hẳn một phần để nói đến cán bộ với cách nói giản dị, ngắn gọn. Người khẳng định: Cán bộ là cái gốc của công việc; công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Hồ Chủ tịch chỉ ra 6 khâu yêu cầu Đảng phải làm thật tốt:
1.    Phải biết rõ cán bộ.
2.    Phải cất nhắc cán bộ một cách đúng đắn.
3.    Phải khéo dùng cán bộ.
4.    Phải bố trí cán bộ cho đúng.
5.    Phải giúp đỡ cán bộ.
6.    Phải giữ cán bộ.
Thực tế hiện nay đã chứng minh điều đó.
Thứ năm, cách lãnh đạo: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo là phải quyết định những chủ trương đúng; phải tổ chức thi hành các Quyết định cho đúng; phải tổ chức kiểm tra, kiểm soát cho đúng.
Cả 3 nội dung trên phải có quần chúng giúp sức thì mới hoàn thành được. Thực hiện tư tưởng này, mấy nhiệm kỳ gần đây Đảng ta nêu khái niệm “năng lực lãnh đạo”. Đó là năng lực hoạch định đường lối, chính sách; năng lực tổ chức thực hiện; năng lực kiểm tra và năng lực tổng kết lý luận, thực tiễn.
Thứ sáu, chống thói ba hoa: Thói ba hoa hay bệnh ba hoa được Hồ Chủ tịch nêu trong “phần I: Phê bình và sửa chữa”. Chủ yếu chỉ khuyết điểm về viết và nói của cán bộ.
Ba hoa trong lối viết là dài dòng làm người đọc không hiểu trong khi trình độ dân trí của quần chúng thấp. Còn có tình trạng viết báo cáo thì thêm, bớt (Thêm thành tích, bớt khuyết điểm; công của người thì tranh, tội của mình thì đổ cho người khác).
Ba hoa trong lối nói, thường là nói dài, rỗng tuếch, khoe mẽ, dùng chữ Hán hay chữ nước ngoài. Nói nhiều nhưng người nghe không hiểu nội dung.
Cả khuyết điểm nói và viết cẩn phải sửa. Trước khi nói phải cân nhắc. Khi viết xong phải đọc lại. Nói và viết phải trung thực, có dẫn chứng. Ngay trong 70 trang sách ở nhiều phần của tác phẩm này Người đều đưa ví dụ cụ thể.
Trên đây là những điểm chính, xin được rút ra từ tác phẩm “SĐLLV” của Hồ Chủ tịch, một trong nhiều bài viết thể hiện nỗi trăn trở của Người đối với vận mệnh của Đảng và trở thành di sản vô giá của Đảng và Nhân dân ta.
Tác giả bài viết: Trần Minh Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 35
  • Khách viếng thăm: 32
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 2965
  • Tháng hiện tại: 119264
  • Tổng lượt truy cập: 5064938