Sức lan tỏa chỉ thị 05 ở huyện Đakrông

Đăng lúc: Thứ hai - 16/07/2018 09:43 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Huyện Đakrông tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ

Huyện Đakrông tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở huyện Đakrông càng đi vào chiều sâu, đã thật sự tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng, rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thật sự trở thành hệ tư tưởng chủ đạo trong đời sống xã hội của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên, tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những búc xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thắng lợi của công cuộc đổi mới. Tiếp nối Chỉ thị 06-CT/TW, Chỉ thị 03-CT/TW, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành nội dung việc làm thường xuyên, tự giác của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng nghiêm túc triển khai với tỷ lệ tham dự lớn, đúng thời gian theo kế hoạch, như: Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền, Đảng bộ Công an huyện, Chi bộ Trung tâm Y tế huyện, Chi bộ Hạt Kiểm Lâm ... Các Chi, Đảng bộ đã căn cứ nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình, tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để thực hiện việc rà soát, bổ sung chủ đề thực hiện .như: Đảng bộ xã Triệu Nguyên đăng ký chủ đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017 là: “Đảng bộ xã Triệu Nguyên quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”; Đảng bộ xã Pa Nang với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể chính trị xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Tập trung các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”…
Trên địa bàn huyện Đakrông, sau 2 năm triển khai, các ngành, các cấp và các địa phương đã chú trọng việc thực hiện để cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi việc thực hiện làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân trong đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm. Trong thực hiện xây dựng kế hoạch và đăng ký việc làm theo Bác, có nhiều đơn vị đã chủ động triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Việc học tập và làm theo Bác đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp, thể hiện vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các Chi bộ đã duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ hàng tháng, dành nhiều thời gian để đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung sinh hoạt chi bộ. Chất lượng sinh hoạt chuyên đề từng bước được nâng lên, đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên và góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc tại mỗi cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đang tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của địa phương; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các mặt; giữ vững trật tự trị an, trật tự an toàn xã hội; ra quân phòng chống tệ nạn xã hội, trật tự ATGT, xây dựng nếp sống văn minh; giữ vững, tăng cường kỷ luật; xây dựng, thực hiện tốt chế độ, trách nhiệm, đạo đức cán bộ, công chức; thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, sách nhiễu, tiêu cực; sâu sát, gần gũi nhân dân, xây dựng phong cách: tư duy, làm việc, diễn đạt, ứng xử và phong cách sống theo tấm gương của Bác.
Với chuyên đề xuyên suốt đến năm 2020 "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ huyện Đakrông đã chủ động hướng dẫn xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị. Hướng dẫn cụ thể các công việc cần làm ngay, từ việc xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức hội nghị và chuẩn bị các nội dung triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động toàn khóa, hàng năm của tập thể cũng như xây dựng kế hoạch đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với từng cá nhân. Công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh, qua tuyên truyền, giáo dục, hầu hết cán bộ, đảng viên trong toàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác; nhiệt tình, trách nhiệm trong các mặt công tác, nhất là tập trung giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân; thể hiện văn hóa ứng xử nơi công sở. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác; những mô hình hay, cách làm hiệu quả ở khắp các địa phương trong huyện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến toàn xã hội… đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng; phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tính chủ động, linh hoạt trong quản lý điều hành của chính quyền; nêu cao trách nhiệm tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu…
Qua 2 năm triển khai học tập và thực hiện Chỉ thị 05, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện đã nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Từ đó, liên hệ thực tiễn và soi rọi bản thân để nghiên cứu học tập và đăng ký việc làm theo Bác sát với chức năng, nhiệm vụ và quá trình học tập, lao động, công tác; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện. Khẳng định rằng: Đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thiết thực đối với mỗi người. Đây không còn là cuộc vận động mà trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, cá nhân...nhằm xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 23
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 5839
  • Tháng hiện tại: 83659
  • Tổng lượt truy cập: 3530008