"Phát triển văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" - Bài 3: Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế

Đăng lúc: Thứ sáu - 06/03/2020 09:39 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Văn hóa là “tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo của con người đã diễn ra trong quá khứ cũng như đang diễn ra trong hiện tại. Qua bao thế kỷ, các hoạt động sáng tạo ấy đã cấu thành nên một hệ thống các giá trị, truyền thống thị hiếu thẩm mỹ và lối sống mà dựa trên đó từng dân tộc khẳng định bản sắc riêng của mình". Đó chính là một hệ thống hữu cơ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo, tích lũy thông qua hoạt động thực tiễn. Mỗi quốc gia, dân tộc, muốn phát triển bền vững và ổn định phải xây dựng văn hoá, phát triển văn hóa và con người, gắn kết tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, ổn định chính trị xã hội trên tinh thần “tiếp thêm sức mạnh của nền văn hóa đương thời và nâng nó lên ngang tầm với sự phát triển kinh tế và sự phồn vinh của xã hội”.
Khu du lịch cộng đồng Klu đón khách đến tham quan

Khu du lịch cộng đồng Klu đón khách đến tham quan

Xây dựng văn hóa trong tổ chức Đảng, trong các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể, đây được coi là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa trong mỗi gia đình, thôn, xã, trong cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn, bản,... UBND huyện chỉ đạo thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Hàng năm, trong các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của quê hương đất nước, UBND huyện khuyến khích và tạo điều kiện về chủ trương, kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, tổ chức các giải thi đấu TDTT; đặc biệt là các tiết mục mang bản sắc và thể thao truyền thống được quan tâm phục dựng nhằm chào mừng kỷ niệm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ và nhân dân huyện nhà, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tôn vinh và bảo tồn văn hóa truyền thống, đem đến đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh cho cán bộ và nhân dân, gắn kết giữa chính trị và văn hóa.
Ngoài ra, đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tận tụy, hết lòng phụng sự, phục vụ nhân dân, có ý thức tôn trọng pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhà nước. Tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, công khai quy trình làm việc và người chịu trách nhiệm giải quyết công việc; rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về công chức, viên chức. Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.
Gắn phát triển văn hóa đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, thông qua các chủ trương chính sách về phát triển kinh tế như xoá đói, giảm nghèo, phát triển về giáo dục, y tế…. Các kế hoạch về phát triển kinh tế trên địa bàn huyện luôn gắn với văn hóa và cộng đồng. Trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền huyện Đakrông đã tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. Đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện năm sau cao hơn năm trước: Giai đoạn 2015 - 2018 bình quân tăng 19,81%/năm; Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm > 5%/năm; Đến nay toàn huyện có 76/76 thôn bản với 10.252/10.452 hộ đạt 98,08% số hộ sử dụng điện lưới quốc gia; Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh ở nông thôn đạt 82%, tỷ lệ hộ dùng nước sạch ở đô thị đạt 81%Phát triển kinh tế song song với quan tâm đầu tư, phát triển các hoạt động văn hóa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
UBND huyện luôn quan tâm phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hóa, giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch; tập trung thực hiện chủ trương phát triển du lịch cộng đồng, khai thác hiệu quả bản sắc văn hóa để thu hút du lịch. Khu du lịch cộng đồng Klu xã Đakrông đã đi vào hoạt động từ tháng 6/2018, thu hút được trên 22.000 lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh, khách quốc tế đến với Klu. Chủ trương phát triển du lịch cộng đồng đã giúp người dân có thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân đồng thời giúp nuôi dưỡng tình yêu, lòng tự hào, bảo tồn và quảng bá văn hóa truyền thống của đồng bào Vân Kiều - Pa Cô huyện nhà. UBND huyện đang tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tham gia xã hội hóa trong vấn đề phát triển, quảng bá các thương hiệu Đakrông mang bản sắc riêng nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế.
Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế là chủ trương đã được UBND huyện chỉ đạo thực hiện thường xuyên và luôn xác định: Văn hóa - Chính trị - Kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ và hỗ trợ phát triển. Đầu tư cho văn hóa tương xứng với đầu tư phát triển kinh tế và chính trị trong tình hình hiện nay.
 
Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động văn hóa
Năm 2017 UBND huyện chỉ đạo tham mưu HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Đakrông giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025; Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND, ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa huyện Đakrông giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết là cơ sở căn cứ để xây dựng kế hoạch và huy động nguồn lực của toàn xã hội để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; cơ sở để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử, di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, qua đó công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc được quan tâm. Hiện nay trên địa bàn huyện có 32 di tích, trong đó đa số các di tích chưa được lập hồ sơ khoa học, hồ sơ pháp lý, chưa được quy hoạch cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, các di tích bị bỏ hoang và xuống cấp. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 05/6/2018 kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND, ngày 21/12/2017 của HĐND huyện huyện về đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Đakrông giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2025 nhằm chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan tiến hành tham mưu công tác bảo tồn, tôn tạo chống xuống cấp hệ thống di tích có hiệu quả. Năm 2019, 2020 UBND huyện đã cấp kinh phí cho công tác bảo tồn di tích theo kế hoạch.
Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được chú trọng, các địa phương đã phục dựng lại các lễ hội, các làng điệu dân gian, các trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống..., góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa địa phương.
Hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được nâng cao, chỉ đạo BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện tăng cường công tác kiểm tra làm việc trực tiếp với các BCĐ xã; Công tác kiểm tra đã tác động tích cực đến tinh thần, thái độ làm việc của BCĐ xã, thị trấn, BĐH các thôn, khóm văn hóa và đặc biệt tác động trực tiếp tới thái độ, trách nhiệm làm việc, tham mưu của Cán bộ Văn hóa Thông tin xã, thị trấn. Đồng thời, góp phần chấn chỉnh lại công tác lưu trữ, sắp xếp, hệ thống lại hồ sơ công việc khoa học. Việc chỉ đạo điều hành sâu sát đã giúp BCĐ huyện và BCĐ xã nhìn nhận, đánh giá lại ưu điểm, hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của BCĐ xã, thị trấn và BĐH các thôn, bản văn hóa cũng như cán bộ tham mưu lĩnh vực văn hóa xã, thị trấn để rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động văn hóa thông qua việc nâng cao chất lượng nguồn lực con người.
 Sau 5 năm thực hiện, đến nay công tác Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện đã đi vào nề nếp, BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” từ huyện đến xã đã được thành lập và kiện toàn kịp thời. Ban Chỉ đạo có quy chế hoạt động, có phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên theo văn bản chỉ đạo hướng dẫn của BCĐ cấp trên, phù hợp với tình hình mới.

Tác giả bài viết: Minh Hiển
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 488
  • Tháng hiện tại: 23986
  • Tổng lượt truy cập: 3358783