"Phát triển văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" - Bài 2: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Đăng lúc: Thứ tư - 04/03/2020 09:48 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Văn hóa là “tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo của con người đã diễn ra trong quá khứ cũng như đang diễn ra trong hiện tại. Qua bao thế kỷ, các hoạt động sáng tạo ấy đã cấu thành nên một hệ thống các giá trị, truyền thống thị hiếu thẩm mỹ và lối sống mà dựa trên đó từng dân tộc khẳng định bản sắc riêng của mình". Đó chính là một hệ thống hữu cơ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo, tích lũy thông qua hoạt động thực tiễn. Mỗi quốc gia, dân tộc, muốn phát triển bền vững và ổn định phải xây dựng văn hoá, phát triển văn hóa và con người, gắn kết tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, ổn định chính trị xã hội trên tinh thần “tiếp thêm sức mạnh của nền văn hóa đương thời và nâng nó lên ngang tầm với sự phát triển kinh tế và sự phồn vinh của xã hội”.
Các em học sinh tham gia cuộc thi “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam

Các em học sinh tham gia cuộc thi “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam

Trong 05 năm qua, các văn bản chỉ đạo về phát triển văn hóa đều đặt ra các chỉ tiêu văn hóa và giải pháp thực hiện cụ thể, trong đó đặc biệt chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng về cơ sở, đa dạng hóa về hình thức và cụ thể về nội dung để tập trung nâng cao nhận thức, tư tưởng, đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, hướng tới xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để phát triển.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát triển kinh tế hộ gia đình. Xây dựng gia đình văn hóa tạo môi trường văn hóa lành mạnh, là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người, nơi bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp. Xác định gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là môi trường văn hóa lành mạnh tác động tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, niềm tự hào về văn hóa dân tộc Việt Nam.
Kết quả xây dựng Gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa, đơn vị văn hóa sau 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 76-CTr/HU, ngày 06/01/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện như sau: Đến cuối năm 2019 toàn huyện có 8.532/10.452 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, đạt 81.63 %, tăng 7,38% so với năm 2014.
Phong trào xây dựng thôn, bản văn hóa đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, phát triển nhanh và sâu rộng góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn huyện theo hướng tích cực, đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, văn hóa tinh thần lành mạnh và phong phú. Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được nhân dân thực hiện tốt. Đến nay, 100% thôn, bản đã được phát động xây dựng làng, bản văn hóa. Tổng số thôn, bản văn hóa năm 2014 là 22/102 thôn, bản, đạt 20% tổng số thôn bản trên toàn huyện (trong đó 13 thôn, bản văn hóa được UBND huyện công nhận, 9 thôn, bản văn hóa xuất sắc được UBND tỉnh công nhận); Đến nay, có 54/76 (71,05%) thôn, bản văn hóa, tăng 51 % so với năm 2014.
Phong trào xây dựng đơn vị văn hóa đã tác động mạnh mẽ và góp phần củng cố, nâng cao tính kỷ cương, nề nếp nơi công sở, ý thức chấp hành kỷ luật công tác, cũng như xây dựng môi trường văn hóa công sở, tạo động lực để mỗi cơ quan, đơn vị phấn đấu nâng cao hiệu quả công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đến nay 100% cơ quan, đơn vị đã phát động xây dựng đơn vị văn hóa. Cuối năm 2014, trên toàn huyện có 23/97 đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đạt 23,71%. Hiện nay, toàn huyện có 48/95 (50,5%) đơn vị duy trì danh hiệu văn hóa, tăng 26,81% so với năm 2014.
Trên điạ bàn huyện có 04 nghệ nhân đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu, việc tổ chức sinh hoạt văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội luôn được chú trọng, đầu tư và phát triển và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Vân Kiều và Pa Cô.
Hàng năm chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra chấn chỉnh dịch vụ văn hóa như: Karaoke, Internet, dịch vụ kinh doanh văn hóa phẩm, hoạt động biểu diễn của các đoàn nghệ thuật, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị, Công an huyện và các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, nắm tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ in ấn, xuất bản, kinh doanh văn hoá phẩm như băng đĩa, sách, tranh ảnh.
Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị; Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/1/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. UBND huyện có văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn nghiêm túc thựchiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội cùng với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phổ biến tuyên truyền đến cán bộ, công chức viên chức và nhân dân trong huyện; hướng dẫn bổ sung quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vào quy ước hương ước của các khóm, làng, bản;  Đưa nội dung thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội vào tiêu chí, quy ước, hương ước xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan đơn vị, trường học văn hóa trong phong trào “TDĐKXDĐSVH”.
Hằng năm vào các dịp Lễ, Tết (30/4 - 01/5, 19/5, 02/9,...), UBND huyện chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền, lễ hội mang đậm tính lịch sử cách mạng nhằm tuyên truyền đến quần chúng nhân dân biết những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Các Lễ hội truyền thống ở các địa phương được tổ chức hàng năm đảm bảo an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Trong 05 năm qua, hoạt động Mỹ thuật, hội họa luôn được lãnh đạo các cấp chính quyền từ huyện đến các cơ quan, đơn vị trường học quan tâm, đã chỉ đạo phòng VHTT phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện tổ chức “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” huyện Đakrông hàng năm, trong 5 năm, có 30 giải tập thể và 300 giải cá nhân cấp huyện và 2 giải tập thể, 38 giải cá nhân đạt giải tại “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” cấp tỉnh. Giải thưởng Mỹ thuật dành cho thiếu nhi hàng năm là sân chơi văn hóa nghệ thuật bổ ích, mang tính giáo dục, bồi dưỡng năng khiếu cho thế hệ trẻ trong nhà trường góp phần rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống, giáo dục truyền thống văn hóa và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
Nỗ lực xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh của Chính quyền huyện đã mang lại những kết quả nhất định: Tình hình trật tự xã hội, mối quan hệ giữa gia đình và cộng đồng, vấn đề bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, bình đẳng giới được quan tâm; tệ nạn xã hội; ly hôn; ly thân,tảo hôn...được hạn chế. Năm 2015 có 96 trường hợp tảo hôn, đến năm 2019 có 31 trường hợp tảo hôn (giảm 65 trường hợp). Từ năm 2014 đến nay không có trường hợp hôn nhân cận huyết. Tại các thôn, bản đạt danh hiệu văn hóa duy trì 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường và được chăm sóc, không phát sinh các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, làm tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, 70% trở lên các hộ gia đình có đời sống ổn định, đảm bảo vệ sinh môi trường sống sạch đẹp.
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh thông qua phong trào thi đua xây dựng “Gia đình văn hóa”, xây dựng “gia đình nhỏ ít con”, phong trào “ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “gia đình hiếu học”, “gia đình thể thao”….được nhân dân hưởng ứng; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn huyện trong 5 năm qua đã đã được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, qua đó không ngừng nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân trong thời kỳ mới, góp phần phát triển con người tích cực hơn, các vấn đề tiêu cực trong đời sống văn hóa hiện đại được hạn chế.
Gắn kết chặt chẽ phong trào "TDĐKXDĐSVH" tiếp tục việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua yêu nước khác nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn ANQP ở địa phương.
Xây dựng hoàn thiện đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao, tạo điều kiện để nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng. Công tác xây dựng thiết chế văn hóa cũng được quan tâm đầu tư xây dựng, cơ sở hạ tầng về văn hóa luôn được chính quyền các cấp quan tâm. Đến nay, toàn huyện có 01 nhà văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều, Pa Cô; 01 nhà dài truyền thống của đồng bào Pa Cô tại xã A Ngo; 1 nhà văn hóa trung tâm huyện, 6 nhà sinh hoạt văn hóa xã; 68/76 thôn bản có nhà sinh hoạt cộng đồng, trong đó có 14/68 nhà đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới đạt 20,58%, 54 nhà chưa đạt chuẩn chiếm 79,42%. Về đầu tư các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sinh hoạt văn hóa có 71 bộ loa máy cho các thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng. Cơ sở vật chất trang cấp cho các xã phục vụ hoạt động văn hóa vẫn đang được tiếp tục đề nghị đầu tư cho hộ nghèo, hộ có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.
Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa thông tin - thể dục thể thao. Đấu tranh ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại. xây dựng quy hoạch và kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ quản lý nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách văn hóa thông tin - thể dục thể thao từ huyện đến xã. Hiện đội ngũ phụ trách trực tiếp quản lý nhà nước về văn hóa thông tin - thể dục thể thao từ huyện đến xã gồm 12 cán bộ chuyên trách, có kinh nghiệm công tác từ 3 năm trở lên, đa số tuổi đời từ 30 - 40 tuổi, trong đó có 12/12 trình độ chuyên môn nghiệp vụ Cao đẳng - Đại học, không có cán bộ trình độ không đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn và năng lực công tác. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa từ huyện đến xã được tạo điều kiện tối đa để tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định.
 

Tác giả bài viết: Minh Hiển
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 497
  • Tháng hiện tại: 23995
  • Tổng lượt truy cập: 3358792