Phát huy tinh thần chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn hiện nay

Đăng lúc: Chủ nhật - 08/07/2018 09:07 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc là động lực mạnh mẽ của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập. Trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn luôn chú trọng phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là động lực mạnh mẽ nhất; nhằm tạo ra sự thống nhất và đồng thuận xã hội trong giai đoạn cách mạng mới.
Nói về tinh thần yêu nước Chủ tịch Hồ Chí Minh từng tổng kết: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa tới nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sống vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”.    
Trải qua quá trình phát triển của lịch sử, gắn liền với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, tư tưởng yêu nước đã phát triển thành chủ nghĩa yêu nước. Chủ nghĩa yêu nước là một phạm trù thuộc ý thức xã hội, bao gồm những triết lý, tư tưởng và tình cảm của một dân tộc. Nội dung chính của chủ nghĩa yêu nước là tình yêu và lòng trung thành với Tổ quốc. Chủ  nghĩa yêu nước nó không đồng nhất với chủ nghĩa dân tộc. Lịch sử nhân loại đã chứng kiến không ít trường hợp phát triển chệch hướng tinh thần dân tộc.
Trong lịch sử, những năm đầu của chính quyền Xô-viết, V.I. Lênin đã khẳng định: "Chủ nghĩa yêu nước của con người thà chịu đói ba năm chứ không trao nước Nga cho bọn nước ngoài - đó là chủ nghĩa yêu nước chân chính mà thiếu nó chắc hẳn chúng ta không đứng vững được ba năm. Thiếu chủ nghĩa yêu nước đó chúng ta không bảo vệ được Cộng hòa Xô-viết, không thủ tiêu được tư hữu".
Trong giai đoạn hiện nay đất nước ta đang bước vào thời kỳ mới, trong bối cảnh tình hình thế giới đang thay đổi nhanh, phức tạp, khó lường; Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chính; Các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng. Toàn cầu hóa khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình hình thành xã hội thông tin và kinh tế tri thức; đặc biệt là cuộc "Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư”…
Những thành tựu, kinh nghiệm của 32 năm đổi mơí (1986-2018) đã tạo ra cho đất nước thế và lực, sức mạnh tổng hợp lớn hơn nhiều so với trước.
Nền kinh tế nước ta đang trên đà tăng trưởng, các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương tiếp tục phát triển; Trên các lĩnh vực KT - XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đang triển khai có hiệu quả.
Tuy nhiên, nước ta vẫn đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp: Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí là nghiêm trọng; Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", “ bạo loạn lật đổ”, sử dụng các chiêu bài dân chủ, nhân quyền hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Những biểu hiện tư tưởng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có nhiều diễn biến phức tạp.
Trong bối cảnh tình hình nêu ở trên, sự nghiệp CNH-HĐH đất nước theo định hướng XHCN đặt ra yêu cầu rất cao đối với nhân tố con người đó là cần phải xây dựng con người yêu nước nồng nàn, giác ngộ mục tiêu, lý tưởng XHCN, có phẩm chất đạo đức, có trình độ học vấn, văn hóa và có năng lực sáng tạo, có ý chí phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Chính trị ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau.
Để phát huy chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh trong thanh niên, cần đổi mới công tác vận động thanh niên, tạo việc làm, tạo môi trường học tập, sinh hoạt văn hoá, thể thao lành mạnh. Cần đổi mới cách thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng yêu quê hương, đất nước, tránh phô trương, hình thức.     
Hai là,nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung chủ nghĩa yêu nước Việt Nam hiện nay, khẳng định sự gắn kết độc lập dân tộc với CNXH. Mục tiêu chung của công cuộc đổi mới là xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó cũng là nội dung xuyên suốt, bao trùm của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam mà đỉnh cao là chủ nghĩa yêu nước trong thời đại Hồ Chí Minh . Nó phải được biểu hiện bằng hành động, việc làm hàng ngày ở gia đình, trong trường học, cơ quan, đơn vị... Đó là ý thức chấp hành luật pháp, là cần, kiệm, liêm, chính; là yêu thương con người, không vô cảm trước khó khăn của đồng chí, đồng bào, là tình yêu quê hương, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.
Cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mỗi người Việt Nam, trước hết là từng cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tình trạng tham nhũng, lãng phí đang là quốc nạn, làm xói mòn lòng tin của nhân dân và đảng viên đối với Đảng và Nhà nước, trực tiếp đe dọa sự lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII là biện pháp cực kỳ quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới, là sự phát huy chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.      
Ba là, Kiên quyết đấu tranh với các âm mưu "diễn biến hoà bình", dưới chiêu bài "nhân quyền", "dân chủ" ,"tự do tư tưởng, tôn giáo"..., kẻ địch kích động, gây rối, âm mưu bạo loạn với các hình thức, trong đó cần cảnh giác trên không gian mạng… , chúng ta càng phải tăng cường bồi dưỡng tinh thần yêu nước, nâng cao sự giác ngộ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Bốn là, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà nòng cốt là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.
Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Phát huy tinh thần đó mỗi một chúng ta cùng nhau thực hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để biến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trở thành hịên thực trên đất nước ta. Thực hiện có hiệu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI; và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Ái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 59 trong 13 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 49
  • Khách viếng thăm: 14
  • Máy chủ tìm kiếm: 35
  • Hôm nay: 67
  • Tháng hiện tại: 89743
  • Tổng lượt truy cập: 3536092