Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh

Đăng lúc: Thứ hai - 09/11/2015 18:33 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Trong những năm qua MTTQ Việt Nam huyện Đakrông đã cụ thể hóa các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của cấp trên phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng quê hương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong huyện.
       Xác định khối đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở thống nhất hành động thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương, Uỷ ban MTTQ huyện đã căn cứ vào tình hình, đặc điểm chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, chương trình, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng năm của huyện; hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
       Mặt trận các cấp trong huyện đã nêu cao vai trò trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, đó là củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự thống nhất về chính trị và đồng thuận trong nhân dân, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương vững về kinh tế, chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn huyện.
      Nâng cao vai trò, hiệu quả công tác của Mặt trận trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội là một yêu cầu của công cuộc đổi mới, với mục tiêu đưa huyện giảm nghèo bền vững. Tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, trong những qua Mặt trận các cấp trong huyện Đakrông đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và Chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đề ra, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”,“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “chung tay xây dựng nông thôn mới”;  thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 ( khóa XI), Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị “ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập, trong lao động sản xuất, bằng ý chí cần cù, sáng tạo và nghị lực vượt khó vươn lên tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thay đổi các tập quán củ, bằng những nếp nghĩ, việc làm tiến bộ như: thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc và nhân lên nhiều điểm sáng văn hoá trên địa bàn huyện. Những kết quả đó đã góp phần tạo sự đồng thuận nhân dân trong huyện, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
       5 năm qua (2010- 2015) MTTQ đã khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc trong nhân dân góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch giao, tốc độ tăng trưởng kinh tế theo giá trị sản xuất, bình quân đạt 16,6% ; Tỷ trọng ngành Nông-Lâm - Thủy sản đạt 36,63%; Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 30,28%; Thương mại - Dịch vụ 33,9%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân 34,06%. Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới được huyện đặc biệt quan tâm tập trung tuyên truyền nhân dân trong và ngoài huyện tham gia; trong 5 năm đã huy động được 960 tỷ đồng; xây dựng nông thôn mới cho 13 xã để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn ngày càng đồng bộ và có hiệu quả. Đến nay, có 8/13 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí (đạt 62%) và 5/13 xã đạt dưới 05 tiêu chí (đạt 38%) trong 19 tiêu chí nông thôn mới.
       UBMTTQVN - Ban vận động quỹ “Ngày vì người nghèo” huyện đã tiếp nhận của cấp trên hơn 4.723 triệu động, xây dựng được 116 nhà Đại đoàn kết, với số tiền là 2.394,4 triệu động; hổ trợ thưng che cho 400 nhà theo chương trình 167 với trị giá: 1.200 triệu đồng; hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn với 1.262 triệu đồng…. Nguồn quỹ “Ngày vì người nghèo” của huyện đã vận động được 1.128.540 nghìn đồng; xây dựng được 18 nhà Đại đoàn kết với 445 triệu đồng; hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn khác theo quy chế của Ban vận động huyện với số tiền 627.114.000 đồng. Ngoài ra huyện còn tiếp nhận các nguồn đầu tư và các nguồn vốn tài trợ khác như: Chương trình 30a; tập đoàn Viettel; ODA…để đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn huyện.
      Các lĩnh vực văn hóa - xã hội không ngừng phát triển; an ninh trật tự nông thôn được đảm bảo, bộ mặt nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc. Hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành; công tác xây dựng Đảng được coi trọng trên 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức và đã có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới, hướng về mạnh về cơ sở.
      Tự hào về truyền thống 85 năm của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội MTTQVN huyện Đakrông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019 và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ : “Chính sách mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, các cấp ủy đảng trong huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo đối với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc đến các tầng lớp nhân dân, coi đó là nhiệm vụ vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa là nhiệm vụ thường xuyên đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị. Đồng thời có những giải pháp phù hợp, khoa học, tạo điều kiện tốt nhất để MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển của huyện. Để làm được điều đó, MTTQ các cấp trong huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng, góp ý sửa đổi, bổ sung hệ thống chính sách, pháp luật sát thực tiễn, hợp lòng dân và đáp ứng yêu cầu hội nhập; thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW  ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị ban hành kèm theo Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW  ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành kèm theo  Quy định Về việc về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát đầu tư của cộng đồng, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư, phối hợp triển khai lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu, tập hợp và kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với Đảng và Nhà nước; tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân...tiếp tục tuyên truyền quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai nghị quyết và chương trình hành động của đại hội Mặt trận các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, tiếp tục xây dựng củng cố và kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục khơi dậy phát huy truyền thống đoàn kết vốn có, nêu cao tinh thần thi đua yêu nước; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào do MTTQVN huyện và cấp trên chủ trì, phát động; gắn với việc thực hiện NQ TW4 (khóa XI), Chỉ thị 03 “ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH; đoàn kết, đổi mới; phát huy lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư đưa huyện Đakrông giảm nghèo và ngày càng phát triển nhanh và bền vững.
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Ái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 1354
  • Tháng hiện tại: 14411
  • Tổng lượt truy cập: 3349208