Phát huy vai trò, nâng cao năng lực các cơ quan tham mưu cho cấp ủy đảng trong giai đoạn mới

Đăng lúc: Thứ ba - 13/10/2015 15:39 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống 85 năm ngày thành lập ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930); Công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930); Văn phòng cấp ủy (18/10/1930) và 67 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948). Nhằm phát huy vai trò, nâng cao chất lượng các cơ quan tham mưu cho cấp ủy Đảng trong giai đoạn mới.
      Ngày 03/02/1930, tại Quảng Châu (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đại biểu các tổ chức tiền thân của Đảng đã họp, nhất trí thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất ở Việt Nam, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, các ban Đảng và Văn phòng trung ương được hình thành và nhanh chóng đi vào hoạt động, trực tiếp phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương Đảng.
      Huyện Đakrông được thành lập theo Nghị định số 83/1996/NĐ-CP ngày 17/12/1996 của Chính phủ và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1997. Các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy được thành lập theo Quyết định số 01-QĐ/TV của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Những ngày đầu mới đi vào hoạt động với vô vàn khó khăn, nhất là: Cơ sở vật chất của cơ quan Huyện ủy còn thiếu thốn; đội ngũ cán bộ còn thiếu, chủ yếu được lựa chọn, tuyển dụng từ cơ sở và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; có ban có lãnh đạo nhưng không có cán bộ và có ban có cán bộ nhưng không có lãnh đạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ qua đào tạo không đáng kể, đa số cán bộ mới tiếp cận với công việc, có đồng chí chưa là đảng viên... Nhưng với một quyết tâm cao là đoàn kết, chia sẻ, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đến nay, 100% cán bộ, công chức các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy đã được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, được trang bị kinh nghiệm dày dặn trên lĩnh vực công tác Đảng qua 5 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu, phục vụ đắc lực cho hoạt động của của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ. Cụ thể:
       - Ban Tổ chức Huyện ủy đã kịp thời tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện một cách toàn diện và đồng bộ cả về công tác cán bộ, công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Tham mưu tốt cho Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bố trí, bổ nhiệm và chính sách cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng, có năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên, thành tựu nổi bật là đã xóa được chi bộ sinh hoạt ghép, thôn, bản trắng đảng viên. Trong những năm gần đây, Ban Tổ chức Huyện ủy đã phối hợp thực hiện tốt việc tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ, nhất là kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần tích cực vào việc nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đặc biệt, đã đóng góp quan trọng trong công tác chuẩn bị nhân sự tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần vào thành công của Đại hội.
      - Ban Dân vận Huyện ủy đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vận động và cổ vũ nhân dân ra sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, nhất là thực hiện tốt công tác dân vận phục vụ cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” cùng với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai thực hiện rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ở các địa phương, đơn vị.
       - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã bám sát chương trình, hướng dẫn của trung ương và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng của địa phương để tổ chức thực hiện toàn diện và có hiệu quả 06 nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, tập trung kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường Vụ Huyện ủy tổ chức quán triệt nghị quyết, các quyết định, quy định, kế hoạch, hướng dẫn... về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến tận cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Đồng thời tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường Vụ Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát được quy định tại Điều 30 Điều lệ Đảng, nhất là đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần thực hiện nghiêm và có hiệu quả chủ trương, chính sách, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, khuyết điểm; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, tính tổ chức kỷ luật, xây dựng làm trong sạch, lành mạnh tổ chức Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
      - Văn phòng Huyện uỷ luôn chủ động phối hợp với các ban để tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Trung ương, của Tỉnh uỷ và của Huyện ủy. Chủ động tham mưu xây dựng và đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá, hằng năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy một cách khoa học. Trực tiếp dự thảo và tham gia dự thảo nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để triển khai thực hiện. Tổ chức phục vụ chu đáo các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường Vụ Huyện ủy. Bảo đảm các điều kiện làm việc của Ban Thường vụ và các ban Đảng của Huyện uỷ. Đặc biệt, Văn phòng Huyện ủy đã phối hợp với các Tiểu ban Đại hội, các ban Đảng Huyện ủy và các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
     Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các Ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy còn bộc lộ 1 số vấn đề: Tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của từng tổ chức, của đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa được khơi dậy mạnh mẽ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên, nhưng việc giải quyết một số vấn đề mới phát sinh ở cơ sở còn lúng túng, bị động trong công tác lãnh chỉ đạo, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chính sách cán bộ còn nhiều bất cập. Việc giải quyết, xử lý những thiếu sót vi phạm có lúc chưa kịp thời. Công tác Dân vận của cấp ủy Đảng, chính quyền còn hạn chế, nhận thức của một số cán bộ đảng viên, công chức về công tác vận động quần chúng còn đơn giản.
     Từ đó đòi hỏi các Ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc phải  không ngừng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và  trách nhiệm trong công việc nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác  góp phần thực hiện thành công các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng.
      Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống các Ban Đảng, Văn phòng cấp ủy, là dịp để mỗi cán bộ, nhân viên củng cố niềm tin, xác định trách nhiệm, tự hào phát huy truyền thống, khắc phục những khó khăn, hạn chế, nâng cao chất lượng phục vụ Cấp ủy góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V.
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hảo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 841
  • Tháng hiện tại: 13898
  • Tổng lượt truy cập: 3348695