Những điểm nhấn cơ bản trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn huyện Đakrông năm 2019

Đăng lúc: Thứ năm - 02/01/2020 14:54 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định chủ đề “Hướng mạnh về cơ sở”, là năm “tăng tốc” để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đã đề ra. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần làm “đòn bẩy” cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị khác của huyện. Qua một năm triển khai thực hiện với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Công tác học tập, quán triệt, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận và Quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy Đảng quan tâm triển khai thực hiện đến tận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, chất lượng từng bước được nâng lên; việc tổ chức viết thu hoạch sau hội nghị học tập, quán triệt được thực hiện đảm bảo nghiêm túc. Những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng được chuyển tải đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng và vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.
Chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ngày càng được nâng cao; trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc giáo dục lý luận chính trị được triển khai sâu rộng trong Đảng và hệ thống chính trị. Gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề học tập năm 2019 vào Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; các buổi chảo cờ, sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ hai, tuần đầu tháng; chương trình sinh hoạt đầu tuần tại các trường học; các lớp cập nhật kiến thức của đội ngũ báo cáo viên trên địa bàn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã có định hướng dư luận xã hội, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lệch lạc, chỉ rõ những thông tin sai trái, tác động ảnh hưởng xấu đến tư tưởng chính trị; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên. Trong năm 2019, huyện đã mở 03 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng với 150 học viên; 01 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới 80 học viên; 03 lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 5 với 205 học viên; 02 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho Hội Phụ nữ cơ sở với 140 học viên; 02 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận với 140 học viên. Vào đầu tháng 10/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp mở một lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính, hệ tại chức tại huyện với 80 học viên. Tổ chức cho 55 cán bộ, công chức thuộc đối tượng 3 và đối tượng 4 tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2019  tại tỉnh.
Tập trung Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung cam kết của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân người đứng đầu cấp ủy với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và từng cá nhân người đứng đầu thực hiện ký cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Huyện ủy và triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các nội dung đã cam kết. Việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hành động của tập thể về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; bản đăng ký và cam kết cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tu dưỡng rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, không “tự diễn biến”, không “tự chuyển hoá” năm 2019 được thực hiện ở tất cả các Chi, Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, sát với nhiệm vụ chính trị của cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, của từng vị trí công tác. Việc tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2019 được thực hiện đúng theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng; diễn đàn đã phát huy dân chủ, trí tuệ của đảng viên, được đông đảo đảng viên đồng tình, đánh giá cao. Việc tổ chức chào cờ, sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ hai, tuần đầu tháng trên địa bàn huyện trong năm 2019 tiếp tục được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc với những nội dung chủ đề sinh hoạt chính trị mang tính tuyên truyền, giáo dục truyền thống cao nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.
Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư  về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp”, Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính Trị về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Quy định 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”, Quy định 114-QĐ/HU, ngày 10/8/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII)”; Quy định số 02-QĐi/HU, ngày 09/7/2019 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý”. Qua đó đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng trong thực hiện các Quy định đối với việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thể hiện toàn diện trên các mặt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với Nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống.
Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nắm bắt kịp thời những diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để định hướng dư luận, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh điểm nóng. Đặc biệt, tập trung tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Phát hiện và kịp thời đấu tranh ngăn chặn những tư tưởng sai trái, những luận điểm xuyên tạc của địch, những biểu hiện lệch lạc, những nhân tố gây mất ổn định ở địa phương, ở cơ sở, tác động ảnh hưởng xấu đến tư tưởng chính trị. Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; xây dựng các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới để tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. Đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Tạo môi trường ổn định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện
Bước sang năm 2020, được xem là năm về đích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ V, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh đó, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm chính trị của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác lý luận chính trị; đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lòng tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước, yêu quê hương trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng. Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức học tập, quán triệt. Tiếp tục triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả thiết thực nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Coi trọng hơn nữa yêu cầu “làm theo” trên tất cả các lĩnh vực, cổ vũ những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác, để kịp thời nhân rộng, tạo ra các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; kịp thời xử lý các vấn đề nhạy cảm, phát sinh. Coi trọng việc xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ để ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế - xã hội của các thế lực thù địch. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong việc ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Phát huy tính hiệu quả của việc tổ chức chào cờ, sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ hai, tuần đầu tháng trên địa bàn huyện. Tuyên truyền có hiệu các thành tựu của huyện nhà trên các lĩnh vực; đồng thời, tuyên truyền để đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tập tục lạc hậu góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 24
  • Khách viếng thăm: 22
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 232
  • Tháng hiện tại: 40982
  • Tổng lượt truy cập: 4810430