Nhìn lại kết quả hoạt động Báo cáo viên Huyện ủy Đakrông nhiệm kỳ 2015-2020

Đăng lúc: Thứ bảy - 12/09/2020 17:04 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Từ sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số số 55-QĐ/HU, ngày 19/10/2015 về “Thành lập đội ngũ Báo cáo viên Huyện uỷ nhiệm kỳ 2015-2020” gồm 30 đồng chí; Quyết định số 58-QĐ/HU, ngày 16/10/2015 về ban hành Quy chế hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã xác định đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy giữ vai trò nòng cốt và mang tính quyết định đến chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền.
Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo nhiệm kỳ 2015-2020

Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo nhiệm kỳ 2015-2020

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng là kênh thông tin chính thống, trực tiếp tuyên truyền sâu rộng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nên trong những năm qua công tác tuyên truyền miệng luôn được cấp ủy Đảng các cấp trong huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, việc triển khai tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch ... của Trung ương, Tỉnh ủy đảm bảo đúng quy trình, nội dung và thời gian theo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Từ sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt, tổ chức 110 lớp với 12.540 lượt người tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V;  tổ chức 868 lớp cho 51.635 lượt người tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 3, 4, 5, 6,7,8,9,10 (Khoá XII), các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động của Tỉnh uỷ khóa XVI.
Chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy ngày càng được nâng cao; công tác giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên; đặc biệt là công tác tuyên truyền phù hợp với trình độ, đối tượng người nghe. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền , Ban Thường vụ Huyện ủy đã thông qua đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy, Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn và qua các kênh thông tin khác để nắm bắt kịp thời tình hình ở cơ sở với phương châm “gần dân, hiểu dân, trọng dân”; nhiều nội dung tuyên truyền được chú trọng như tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về các thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn; về gương người tốt việc tốt, các điển hình làm theo Bác, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí ... Công tác tuyên truyền nhằm giáo dục đạo đức cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ cũng đã được triển khai một cách sâu rộng và có hiệu quả thông qua việc chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc xây dựng chỉnh đốn Đảng và cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn; đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu cáo, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị; góp phần đấu tranh chống các âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa cũng được quan tâm đẩy mạnh.
Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở được quan tâm, chú trọng phát triển cả về số lượng và chất lượng, hoạt động dưới nhiều hình thức phong phú, phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt vai trò lực lượng nòng cốt, chủ lực thực hiện công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở.
Chất lượng các Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy ngày càng được nâng lên. Các Hội nghị báo cáo viên được Đảng bộ huyện duy trì khá nề nếp (cứ 2 tháng tổ chức 1 lần); nội dung chuẩn bị cho các Hội nghị luôn bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, của các ngành đảm bảo thiết thực phù hợp với từng thời điểm và nhu cầu nắm bắt thông tin của cán bộ, đảng viên, góp phần định hướng dư luận, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân như: Kịp thời chuyển tải những vấn đề mang tính thời sự trong nước và quốc tế; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp phần ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và đưa các chủ trương đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đấu tranh phê phán những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch
Trong 5 năm đã tổ chức được 24 Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy, một số Hội nghị Báo cáo viên được lồng ghép, kết hợp với Hội nghị cấp ủy để thông tin tình hình thời sự và định hướng dư luận xã hội cho đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy và Cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện; tổ chức 12 Hội nghị chuyên đề quán triệt, triển khai, học tập các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; tổ chức được 15 lớp bồi dưỡng chính trị trong dịp hè cho hơn 9000 lượt cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục.
 Thông qua nâng cao chất lượng hoạt động của  Đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy, góp phần quan trọng vào nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; góp phần tích cực vào thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.
Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm đổi mới hình thức, nội dung hoạt động của Báo cáo viên Huyện ủy một cách toàn diện và sâu rộng.
Việc tổ chức các Hội nghị báo cáo viên, cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên  ở các cấp đã có sự đổi mới về hình thức và nội dung thực hiện. Đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy, tuyên truyền viên cấp cơ sở đã thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên ở ngành, địa phương, đơn vị. Nhiều đồng chí sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, kết hợp diễn giảng với hình ảnh sinh động, tạo ấn tượng, thuyết phục người nghe. Những sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và thế giới được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin kịp thời tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phẩn ổn định tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Trong quá trình hoạt động, đội ngũ báo cáo viên đã coi trọng đối thoại, chú trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp, ghi nhận và phản ánh kịp thời những vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm với cấp ủy. Một số đồng chí đã đối thoại, giải đáp những kiến nghị, băn khoăn của người nghe ngay tại hội nghị. Nhiều Báo cáo viên đã chủ động, tích cực tìm kiếm, tích lũy thêm tư liệu từ thực tiễn của địa phương để bổ sung, hoàn thiện nội dung, sáng tạo trong tuyên truyền đảm bảo chất lượng, hấp dẫn người nghe.
Nội dung tuyên truyền ngày càng mang tính toàn diện, đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu của người nghe để làm công tác tư tưởng, giáo dục thế giới quan, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Coi trọng việc thông tin về những văn kiện, nghị quyết của Đảng, những chủ trương, chính sách lớn, những văn bản pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, những sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế, những vấn đề mà xã hội và người nghe quan tâm. Tăng cường tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến. Tăng cường chất lượng thông tin theo hướng nâng cao tính thời sự, tính tư tưởng, tính chiến đấu, tính khoa học và tính thiết thực của các đề tài tuyên truyền. Khắc phục được tình trạng nội dung tuyên truyền chung chung, xa rời với thực tế, không sát với đối tượng.
Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trong nội bộ đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền miệng với các lực lượng tuyên truyền khác trong huyện, nhằm giúp cho việc đưa thông tin được nhanh chóng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là ở cơ sở. Từ đó, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng  lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hảo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 16
  • Khách viếng thăm: 15
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 5118
  • Tháng hiện tại: 125999
  • Tổng lượt truy cập: 4538024