Nhìn lại công tác chính trị, tư tưởng 6 tháng đầu năm 2016

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/07/2016 08:05 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Năm 2016, được xem là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cũng là năm tiến hành Đại hội XII của Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiến hành Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021... Trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình chính trị bất ổn tại một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới, những diễn biến phức tạp trong vấn đề biển Đông; những khó khăn của tình hình kinh tế thế giới, trong nước, trong tỉnh; những diễn biến bất thường của sự kiện cá chết hàng loạt, thời tiết, khí hậu...đã có tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng, đời sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên toàn huyện. Nhưng cùng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; trong đó có sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở. Công tác chính trị, tư tưởng trong 6 tháng đầu năm 2016 đã đạt được nhiều kết quả đáng được ghi nhận.
Để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống, trong 6 tháng đầu năm Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các Chi, Đảng bộ trực thuộc, các ban ngành đoàn thể tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện gắn với xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội sát thực, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Đến ngày 10/01/2016, có 35/35 Tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong huyện, số lượng 5.835 lượt người tham gia; tính đến ngày 29/6/2016 có 12/35 Tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI và có 22/35 tổ chức cơ sở Đảng đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 23/6/2016, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho các đồng chí Huyện uỷ viên; Trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Phó các ban Đảng, Ủy viên UBKT Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ trực Đảng các Chi-Đảng bộ trực thuộc, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMT xã, thị trấn; Báo cáo viên Huyện ủy khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu trên địa bàn, số lượng tham gia 190 đồng chí. Hội nghị được tiến hành với tinh thần đổi mới theo Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW, ngày 8/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Thông qua Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các phòng, ban, ngành từ huyện đến cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và những nội dung đã được học tập, quán triệt tại Hội nghị lần này để tập trung chỉ đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, theo tinh thần đổi mới, tránh hình thức, tập trung vào các chuyên đề cụ thể, với nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực; đồng thời xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo công tác học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của các văn kiện và thông qua Chương trình hành động của Chi, Đảng bộ; xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân; trực tiếp truyền đạt nội dung nghị quyết và chủ trì thảo luận, thông qua Chương trình hành động của ngành, địa phương, đơn vị; chỉ đạo việc viết thu hoạch của người học một cách thiết thực; bố trí thời gian hợp lý để viết thu hoạch và chỉ đạo hình thức đánh giá kết quả thu hoạch; tiếp thu đề xuất, kiến nghị để hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch hành động. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Nghị quyết sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.
Trong tiến trình thực hiện Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy Ban hành Kế hoạch số 07-KH/HU, ngày 22/02/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021” nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người công dân trong cuộc bầu cử. Từ đó đã góp phần quan trọng vào sự thành công của Cuộc bầu cử.
Công tác giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên gắn với việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp học tập lý luận chính trị; củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, để làm hạt nhân cho việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong đảng bộ luôn được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm toàn huyện đã mở 4 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng: Lớp Tà Rụt và A Vao với 53 học viên; lớp  A Bung và A Ngo với 47 học viên; lớp cụm Trung tâm gồm các xã Mò Ó, Triệu Nguyên, Ba Lòng, Hải Phúc và các Chi-Đảng bộ khối cơ quan với 66 học viên tham gia; lớp cụm Pa Nang, Húc Nghì, Tà Long với 42 học viên. Xét và cấp giấy xác nhân trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị cho 12 cán bộ, đảng viên đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời phối hợp mở 1 lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính 2016 - 2017 tại huyện với 85 học viên.
Để việc học tập và làm theo Bác tiếp tục thực hiện có hiệu quả, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy Công văn số 61-CV/HU, ngày 24/2/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng xây dựng nội dung “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thành một nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác gắn với tuyên truyền bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp với xây dựng, củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề 2015 và các năm trước đây trong sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, đoàn thể và sinh hoạt ở các cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt chuyên đề theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, chú trọng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI coi đó là một trong các giải pháp để góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ngày 24/6/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương khen thưởng 11 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, Ban thường vụ Huyện ủy triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chính trị, tử tưởng 6 tháng đầu năm 2016 vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần được lưu ý khắc phục, đó là:
Công tác giảng dạy, học tập lý luận chính trị có lúc chưa gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn. Một số tổ chức cơ sở Đảng triển khai học tập Nghị quyết còn chậm so với kế hoạch. Nhiều Đảng bộ, Chi bộ mới chỉ chú ý đến học Nghị quyết, chưa chú ý nhiều tới xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của địa phương, đơn vị mình.
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tuy đã đi vào chiều sâu và xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến nhưng sức lan toả của các tấm gương điển hình trong toàn xã hội chưa cao. Việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức và mô hình làm theo ở một số tổ chức cơ sở Đảng, địa phương, đơn vị còn chung chung, chưa rõ nét.
Công tác nắm bắt tư tưởng, chính trị, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xử lý thông tin, định hướng dư luận có lúc còn thiếu kịp thời.
Vẫn còn một số ít cán bộ, công chức thực hiện giờ giấc làm việc chưa nghiêm, tinh thần trách nhiệm chưa cao, thái độ làm việc chưa tốt; một số nơi vẫn còn tư tưởng kèn cựa địa vị, chưa chân thành trong công tác, sinh hoạt.
Trong thời gian tới để công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục đạt được kết quả tốt, góp phần khắc phục những khó khăn, hạn chế cần có những phương hướng, nhiệm vụ thực hiện đúng đắn. Cụ thể là:
Nâng cao nhận thức chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục lý luận chính trị, học tập, nghiên cứu và quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho các đối tượng.
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, nói không đi đôi với làm. Thực hiện có hiệu quả các quy định về phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Kịp thời phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng, việc làm hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng tuyên truyền, phát huy vai trò và chức năng của các cơ quan tuyên truyền và đội ngũ làm nhiệm vụ tuyên truyền nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Chủ động và kịp thời đưa thông tin đến cơ sở. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các lực lượng chống phá trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Tuyên truyền những chủ trưởng chính sách thể hiện tính ưu việt của Đảng và nhà nước ta đối với sự phát triển ở các vùng miền núi dân tộc, vùng có đạo.
 Chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong nhân dân để định hướng tư tưởng và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân trên các lĩnh vực.
Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc trong huyện. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước trong hoạt động báo chí, phát thanh truyền hình, văn hoá, văn nghệ./.
Tác giả bài viết: Ngô Minh Phước
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 38
  • Khách viếng thăm: 23
  • Máy chủ tìm kiếm: 15
  • Hôm nay: 5698
  • Tháng hiện tại: 89446
  • Tổng lượt truy cập: 3535795