Những điểm nhấn cơ bản trong công tác xây dựng Đảng năm 2015

Đăng lúc: Thứ ba - 19/01/2016 14:59 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Năm Ất Mùi sắp đi qua và năm mới Bính Thân đang đến gần, hương xuân, sắc xuân đang tràn ngập trên khắp vùng đất Đakrông thân yêu. Đây là thời điểm để chúng ta nhìn lại những gì đạt được trong một năm qua, để suy ngẫm và rút ra bài học kinh nghiệm quý giá cho những bước phát triển vững chắc tiếp theo của huyện nhà trong năm mới. Đakrông trong một năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực trong đó công tác xây dựng Đảng được xem là một nhiệm vụ then chốt đã có những bước tiến vững chắc đáng được ghi nhận.
      Về kết quả Đại hội Đảng bộ ở cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020: Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo hoàn thành công tác Đại hội Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảm bảo đúng tiến độ, quy trình và thành công tốt đẹp. Kết quả: trong 37 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có 25 tổ chức cơ sở đảng bầu cấp ủy khóa mới gồm: 201 đồng chí giảm 02 đồng chí so với khóa trước; trong đó có 143 đồng chí tái cử, chiếm 71,14%, có 58 đồng chí tham gia lần đầu chiếm 28,86%; dân tộc thiểu số là 101 đồng chí, chiếm 50,24%; nữ là 28 đồng chí, chiếm 13,93%. Về Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 35 đồng chí, bầu thiếu 02 đồng chí; trong đó tái cư 29 đồng chí, chiếm 82,85 %, mới trúng cử 06 đồng chí, chiếm 17,15%; nữ 07 đồng chí, chiếm 20%; dân tộc 16 đồng chí, chiếm 45,71%. Các đồng chí tham gia cấp ủy đều đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và lịch sử chính trị theo quy định.
     Về chính trị, tư tưởng: Trong năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị chuyên đề quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, Trung ương 11, Trung ương 12 (khóa XI), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI…Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW có hiệu quả.
      Về công tác xây dựng tổ chức cán bộ: Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc tập trung rà soát đánh giá cán bộ chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được thực hiện nghiêm túc, công tâm, khách quan, chặt chẽ, dân chủ theo đúng quy định của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Trên cơ sở công tác quy hoạch đã được phê duyệt, công tác điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả, qua đó giúp cán bộ trẻ được thử thách rèn luyện, trưởng thành và là cơ sở để đánh giá năng lực cán bộ. Sau Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, các Chi-Đảng bộ đã chủ động xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy, Quy chế làm việc của UBKT, Chương trình công tác toàn khóa và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng ủy viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực. Công tác phát triển đảng viên mới được các cấp ủy Đảng quan tâm, năm 2015 kết nạp được 152 đảng viên mới (đạt 101% kế hoạch năm), chuyển đảng chính thức cho 159 đồng chí. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm; trong năm đã thẩm tra, xác minh và kết luận lịch sử chính trị đối với 252 đồng chí bảo đảm lịch sử chính trị tham gia cấp ủy xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2015 - 2020; cấp huyện đã quyết định 02 đồng chí đủ điều kiện tham gia cấp ủy huyện, kết luận 07 đồng chí vi phạm Quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tiến hành thẩm tra, xác minh 31 hồ sơ phát triển đảng viên mới. Việc theo dõi đảng viên đi nước ngoài đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục và báo cáo theo quy định.
     Về công tác kiểm tra, giám sát: Công tác kiểm tra, giám sát đã bám sát nội dung, đối tượng theo chương trình kiểm tra, giám sát đề ra; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thủ tục hướng dẫn theo quy định của Đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
     Về công tác dân vận của hệ thống chính trị: Công tác Dân vận tiếp tục được đổi mới cả về nhận thức và phương thức, hoạt động hướng về cơ sở; tăng cường kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác Dân vận ở cơ sở; tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc nhằm tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân.
    Về công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội: Đã chủ động nắm tình hình và thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra; công tác phối hợp giữa UBMTTQVN huyện, các đoàn thể với chính quyền và các ban, ngành liên quan có nhiều chuyển biến tích cực; tuyên truyền vận động các giáo dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
      Những kết quả mà công tác xây dựng Đảng của huyện đạt được trong năm qua là điều khẳng định; tuy nhiên, trong quá trình hoạt động công tác xây dựng Đảng các cấp trong huyện vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, đó là: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh ở một số xã còn chậm. Việc tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở cơ sở còn chậm; công tác nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có lúc chưa kịp thời. Vai trò của Mặt trận và Các đoàn thể nhân dân nhiều nơi chưa phát huy một cách đầy đủ và hiệu quả.
    Để làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng các cấp trong năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, sớm đưa huyện thoát nghèo bền vững, cần làm tốt một số vấn đề trọng tâm sau:
    Thứ nhất, tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ V, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gắn với tuyên truyền Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2016 của Đảng bộ huyện. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, định hướng kịp thời dư luận xã hội.
    Thứ hai, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm quy chế làm việc, chương trình công tác trọng tâm. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Đảng bộ và Chi bộ.
    Thứ ba, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Quy định của Điều lệ Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác kiểm tra, giám sát.
    Thứ tư, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác Dân vận trong tình hình mới.
    Thứ năm, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước; nhất là công tác quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ. Chuẩn bị công tác bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp đúng luật định.
    Thứ sáu, Mặt trận Tổ quốc và Các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
    Mong muốn rằng, bước sang năm mới sẽ có thêm nhiều thắng lợi mới trong công tác xây dựng Đảng. Đảng sẽ mãi là người chèo lái con thuyền cách mạng cập đến những bến bờ vinh quang, tạo ra bước tiến mới để dân tộc Việt Nam bay cao bay xa trên con đường đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Tác giả bài viết: Ngô Minh Phước
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 29
  • Khách viếng thăm: 25
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 2607
  • Tháng hiện tại: 58719
  • Tổng lượt truy cập: 3505068