Kết quả đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đăng lúc: Thứ ba - 14/04/2020 17:05 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị "về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Toàn Đảng bộ huyện Đakrông có 155 chi bộ trực thuộc 18 Đảng bộ cơ sở, trong đó số chi bộ dưới 09 đảng viên là 53 chi bộ, số chi bộ từ 9- dưới 30 đảng viên 87 chi bộ, số chi bộ từ 30-dưới 100 đảng viên là 15 chi bộ. Có 06 loại hình chi bộ: chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã có 111 chi bộ; chi bộ thuộc Đảng bộ thị trấn có 10 chi bộ; 04 chi bộ thuộc khối cơ quan khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể; 13 chi bộ thuộc cơ quan Chính quyền; 08 chi bộ thuộc Đảng bộ công an; 03 chi bộ thuộc Đảng bộ quân sự; 06 chi bộ thuộc đơn vị sự nghiệp; có 27 chi bộ được thành lập sau khi sáp nhập.
Lãnh đạo HĐND, UBND huyện tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện nhiệm kì mới

Lãnh đạo HĐND, UBND huyện tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện nhiệm kì mới

Kết quả đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 như sau: Cơ bản tất cả đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đều đảm bảo thời gian, nội dung, chương trình theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp trên. Đại hội các chi bộ đều tiến hành trong một buổi, tùy theo nội dung đội hội nếu có chương trình văn nghệ chào mừng trước khi đại hội và có bầu chi ủy thời gian sẽ dài hơn. Đến ngày 30/3/2020, tất cả 155/155 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc đại hội theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Công tác tổ chức đại hội cơ bản thực hiện theo quy định của cấp trên, quá trình diễn ra trang nghiêm và trang trọng. Về quy trình điều hành đại hội thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn của cấp trên, phát huy được dân chủ, sức mạnh của tập thể. Tất cả các chi bộ đã cơ bản làm tốt công tác bầu Đoàn chủ tịch, Chủ tịch, Tổ thư ký, Thư ký để điều hành các hoạt động của Đại hội đảm báo theo quy chế bầu cử trong Đảng. Xây dựng và thông chương trình đại hội, quy chế đại hội, quy chế bầu cử, báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội. 
Về cơ bản các nội dung trong đại hội đảm bảo theo đúng quy định báo cáo chính trị đã đánh giá tổng quát về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể ở thôn, khóm và ở cơ quan, đơn vị; chỉ ra những hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong qua trình thực hiện nhiệm kỳ 2017-2020; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 đã bám sát vào Nghị quyết của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Báo cáo kiểm điểm của chi ủy (chi bộ có chi ủy) đã đánh giá được công tác lãnh, chỉ đạo của chi ủy trong việc triển khai tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của chi bộ cũng như cấp trên và những hạn chế yếu kém, nguyên nhân. Đối với những chi bộ không có chi ủy, đồng chí Bí thư chi bộ kiểm điểm trước chi bộ với tư cách là người đứng đầu.
Quá trình bầu cử của các chi bộ cơ bản đảm bảo đúng quy trình, quy định có 155/155 chi bộ hoàn thành đại hội, Kết quả cụ thể như sau:
 Về bầu chi uỷ: Số chi bộ có bầu chi uỷ là  102 chi bộ; số lượng chi uỷ được bầu 298 đồng chí, trong đó tham gia lần đầu trúng cử 111 đồng chí, tái cử nhưng không trúng cử 10 đồng chí; số chi bộ bầu đủ số lượng chi uỷ là 97 chi bộ, đạt 95,1%; chi bộ bầu thiếu thiếu chi ủy viên 05 chi bộ, chiếm 4,9%, do liên quan nhân sự cơ cấu chưa được kiện toàn (nhiệm kỳ 2017-2020, 95/95 chi bộ bầu đủ chi ủy).
 Về bầu bí thư, phó bí thư: Số chi bộ chỉ bầu bí thư 20 chi bộ; số chi bộ bầu bí thư và phó bí thư 33 chi bộ; có 2 chi bộ chưa bầu bí thư, 02 chi bộ chưa bầu phó bí thư, do liên quan đến  nhân sự nhà nước chưa được kiện toàn.
Số lượng bí thư được bầu 153 đồng chí, trong đó tham gia lần đầu trúng cử là 43 đồng chí; tái cử là 110 đồng chí; Bí thư kiêm trưởng thôn, khóm là 21 đồng chí (nhiệm kỳ 2017-2020 là 25 đồng chí); Bí thư là trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản, khóm là 01 đồng chí; Bí thư là nữ 28 đồng chí.
 Số lượng phó bí thư được bầu 133 đồng chí, trong đó tham gia lần đầu trúng cử là 58 đồng chí; tái cử là 75 đồng chí; Phó Bí thư kiêm trưởng thôn, khóm là 38 đồng chí; Phó Bí thư là trưởng ban công tác mặt trận thôn, khóm là 05 đồng chí; Phó Bí thư là nữ 34 đồng chí; trúng cử ngoài dự kiến 01 đồng chí.
 Chất lượng chi ủy: Trình độ học vấn phổ thông: Trung học phổ thông 257, trung học cơ sở 40 đồng chí, tiểu học 01 đồng chí; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 10 đồng chí, đại học 118 đồng chí, cao đẳng 13 đồng chí, trung cấp 58 đồng chí, sơ cấp, chưa qua đào tạo 99 đồng chí; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân là 18 đồng chí, trung cấp 106 đồng chí, chưa qua đào tạo là 174 đồng chí. 
Độ tuổi: dưới 35 là 60 đồng chí, từ 35 đến dưới 50 là 216 đồng chí, từ 50 đến dưới 60 là 20 đồng chí, trên 60 là 01 đồng chí, tuổi bình quân là 42,3 tuổi.
 Chất lượng Bí thư: Trình độ học vấn phổ thông: Trung học phổ thông 130 đ/c, trung học cơ sở 22 đồng chí; tiểu học 01 đồng chí; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 11 đồng chí, đại học 82 đồng chí, cao đẳng 02 đồng chí, trung cấp 26 đ/c, sơ cấp, chưa qua đào tạo 32 đồng chí; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân là 20 đồng chí, trung cấp 67 đồng chí, sơ cấp, chưa qua đào tạo là 66 đồng chí. 
Độ tuổi: dưới 35 là 26 đồng chí, từ 35 đến dưới 50 là 93 đồng chí, từ 50 đến dưới 60 là 14 đồng chí, trên 60 là 01 đồng chí, tuổi bình quân là 42,7 tuổi.
 Chất lượng Phó Bí thư: Trình độ học vấn phổ thông: Trung học phổ thông 105 đ/c, trung học cơ sở 27 đồng chí, tiểu học là 01 đồng chí; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 03 đồng chí, đại học 65 đồng chí, cao đẳng 02 đồng chí, trung cấp 19 đ/c, sơ cấp, chưa qua đào tạo 44 đồng chí; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân là 08 đồng chí, trung cấp 43 đồng chí, sơ cấp, chưa qua đào tạo là 82 đồng chí. 
Độ tuổi: dưới 35 là 36 đồng chí, từ 35 đến dưới 50 là 84 đồng chí, từ 50 đến dưới 60 là 13 đồng chí, tuổi bình quân là 41,3 tuổi.
Số lượng chi uỷ viên là người dân tộc thiểu số: là 171/298 đồng chí, bí thư là 54/153 đồng chí; phó bí thư là 48/133 đồng chí. Số lượng chi uỷ viên là nữ: 92/298 đồng chí, bí thư là 28/153 đồng chí; phó bí thư là 48/133 đồng chí.
Về số dư trong bầu cử: Cơ bản các chi bộ có bầu chi ủy đều có số dư, đối với chi bộ bầu chi ủy có 03 đồng chí số dư là 01 người, chiếm 33,3%, bầu chi ủy 05 người giới thiệu 06 đồng chí số dư là 01 đồng chí, chiếm 20%, một số chi bộ thực hiện bầu chi ủy bầu tròn. Đối với việc bầu Bí thư, Phó Bí thư bầu không có số dư, giới thiệu 01 đồng chí.
Công tác đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 đã tiến hành đảm bảo đúng tiến độ đề ra và hoàn thành theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huỵên uỷ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hảo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 36
  • Khách viếng thăm: 18
  • Máy chủ tìm kiếm: 18
  • Hôm nay: 288
  • Tháng hiện tại: 84036
  • Tổng lượt truy cập: 3530385