Huyện Đakrông tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020)

Đăng lúc: Thứ năm - 30/07/2020 22:34 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Ngày 30/7, Ban tuyên giáo huyện Đakrông đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/19030 – 1/8/2020). Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Thị Hồng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Văn Dương, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Hồ Thị Kim Cúc, UVBTV Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, phòng ban, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Huyện Đakrông tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020)

Huyện Đakrông tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020)

Tại buổi lễ, các vị đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng cứu nước của các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, mà sự kiện tạo ra bước ngoặt căn bản trong việc hình thành con đường cứu nước của dân tộc là khi Người đọc được bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin vào tháng 7/1920. Những nỗ lực của Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiền bối trong việc truyền bá hệ tư tưởng Mác xít và tổ chức huấn luyện, đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng đã góp phần tích cực làm nên sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc, đó là thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930.
Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng; cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Đặc biệt, ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Đây là Tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng. Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm: “Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng”. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm “Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.
Nhìn lại chặng đường vẻ vang 90 năm qua, tuy tên gọi, cơ cấu, tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo có những thay đổi phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục là thống nhất và xuyên suốt. Dù ở bất cứ giai đoạn nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, công tác Tuyên giáo cũng luôn đi đầu và đóng góp to lớn trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng; đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo nỗ lực, phấn đấu, ngày càng trưởng thành, phát triển về cả số lượng và chất lượng, phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc do Đảng ta lãnh đạo, xứng đáng với Huân chương Sao Vàng cao quý và nhiều phần thưởng vinh dự khác mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng, xứng đáng với sự tin cậy của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Là một bộ phận của ngành Tuyên giáo cả nước nói chung và Quảng Trị nói riêng, cùng với sự phát triển đi lên của huyện Đakrông, trong 23 năm qua, ngành Tuyên giáo huyện nhà đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Trong mỗi giai đoạn cách mạng công tác Tuyên giáo luôn có sự đổi mới về phương thức tổ chức hoạt động để phù hợp với đối tượng, địa bàn miền núi, nâng cao hiệu quả công tác và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoạt động Tuyên giáo ngày càng bám sát cơ sở. Sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp được thực hiện một cách chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo được chú trọng phát triển về cả số lượng và chất lượng, thường xuyên nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Với sự lớn mạnh đó, ngành Tuyên giáo đã có nhiều đóng góp quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng các cấp trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương. Trong đó, chú trọng tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; triển khai nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên; xây dựng và ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động phù hợp với địa bàn huyện miền núi; thực hiện sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết trên các lĩnh vực công tác. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW, Chỉ thị 03-CT/TW và nay là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khoá XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nêu cao vai trò trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Coi trọng hơn nữa yêu cầu “làm theo” trên tất cả các lĩnh vực, cổ vũ những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác, để kịp thời nhân rộng, tạo ra các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt đã kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề xuất giải pháp giải quyết có hiệu quả những vấn đề còn bức xúc ở cơ sở; định hướng thông tin dư luận xã hội. Tích cực phối hợp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới … Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên trong toàn huyện luôn kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, giữ vững, phát huy truyền thống cách mạng, tin tưởng vào công cuộc đổi mới; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền các cấp; tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được củng cố, giữ gìn và phát huy. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Hồ Văn Dương, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả mà ngành Tuyên giáo huyện đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo. Trên cơ sở thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác Tuyên giáo. Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, chủ động dự báo tình hình. Chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng theo tin thần Nghị quyết số 35- NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trí, thù địch trong tình hình mới”...
Nhân dịp này, 07 tập thể và 15 cá nhân được Ban thường vụ huyện ủy tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong tác tuyên giáo nhiệm kỳ 2015-2020.
Tác giả bài viết: Minh Hiển - Văn Tiến
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 808
  • Tháng hiện tại: 8565
  • Tổng lượt truy cập: 3343362