Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đăng lúc: Thứ ba - 02/02/2021 09:22 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Đại hội đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Cứ mỗi dịp tết đến , xuân về cũng là dịp cả dân tộc ta kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930). Đây là một sự trùng hợp đầy ý nghĩa. Đặc biệt năm 2021, cả nước đang vui mừng đón xuân Tân Sửu vừa đón mừng thành công Đại Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Trong những năm qua,, Đảng bộ và Chính quyền huyện Đakrông đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước thực hiện thành công mục tiêu xóa đói giảm nghèo và cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Hòa cùng với Tỉnh nhà qua từng năm, huyện Đakrông có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt. Rõ nét và cụ thể nhất là toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đakrông quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 và đang ra sức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025.
Bước vào mỗi mùa xuân mới, tự hào về truyền thống cách mạng của vùng đất anh hùng, để mãi mãi xứng đáng vai trò, “là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, Đảng bộ , Chính quyền và nhân dân huyện Đakrông luôn phát huy tinh thần tự đổi mới , tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình, khắc phục khuyết điểm, các biểu hiện tiêu cực và yếu kém; dám nhìn thẳng vào sự thật, trân trọng, lắng nghe sự phê bình, góp ý của nhân dân, kiên quyết sửa chữa các sai lầm, khuyết điểm để tiếp tục đưa huyện Đakrông dần phát triển kịp với miền xuôi trên tất cả các lĩnh vực về chính trị , kinh tế , văn hóa- xa hội, an ninh quốc phòng.
Qua đánh giá của Huyện ủy Đakrông cho thấy, trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa “ trong nội bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng của huyện Đakrông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Đảng. Theo đó, 100% cơ quan, đơn vị xây dựng, tổ chức thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong các cơ quan, đơn vị; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ký cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”, thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của tỉnh và ban hành Quy định 114- QĐ/HU, ngày 10/08/2017 của huyện ủy về “ Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ( khóa XII); Quy định 02-QĐ/HU, ngày 09/07/2019 của Ban Thường vụ huyện ủy về “ Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Vai trò nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước trong cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, công chức có bước trưởng thành về bản lĩnh chính trị; phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, phong cách ứng xử, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân được nâng lên. Xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế, tinh thần, động lực mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện… Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện đã cơ bản được sắp xếp tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn; tỷ lệ cơ sở Đảng hàng năm có trên 85% tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ủy, Chi ủy xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tổ chức Đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 85% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trên tổng số đảng viên được đánh giá, xếp loại. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững . Công tác cán bộ và đào tạo bồi dưỡng cán bộ có nhiều đổi mới; trong đó, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cấn bộ cấp cơ sở, nhất là ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện gắn kết các khâu đảm bảo chất lượng, đồng bộ.
Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 , Đảng bộ huyện. cũng đã xác định: Trong 5 năm tới, cùng với các mục tiêu , giải pháp cụ thể, trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội bền vững, toàn huyện tập trung ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, toàn Đảng bộ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị cần phải tự giác và có kế hoạch, biện pháp phù hợp nhằm khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm . Đồng thời, việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức phải tiếp tục được tăng cường. Cùng với đó, toàn Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị. Lấy kết quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là một trong những căn cứ xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.
Bước vào năm mới 2021, phát huy những thành quả của năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ huyện ủy, các cấp, ngành, địa phương đã và đang tích cực thực hiện cho bằng được mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đặc biệt, Đảng bộ huyện Đakrông quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của các cấp ủy; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Các cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đang tiếp tục thể hiện quyết tâm phấn đấu đạt được những kết quả cao hơn nữa. Bằng nhiều giải pháp, biện pháp phù hợp, các cấp ủy, chính quyền tập trung triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ VI ngày càng lan tỏa, thấm sâu vào cuộc sống, tạo sự thống nhất trong Đảng và nhân dân.
Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1248
  • Tháng hiện tại: 11928
  • Tổng lượt truy cập: 3346725