Đội ngũ báo cáo viên – một kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả

Đăng lúc: Thứ sáu - 06/11/2020 09:41 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Không chỉ giữ vai trò là cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện miền núi Đakrông còn là kênh thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương.
Hội nghị chuyên đề “ Học tập và làm theo Bác” năm 2020 cho đoàn viên thanh niên

Hội nghị chuyên đề “ Học tập và làm theo Bác” năm 2020 cho đoàn viên thanh niên

Để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, thời gian qua cấp ủy, chính quyền huyện Đakrông luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng, coi đó là trong những biện pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương mình. Ban Tuyên giáo huyện ủy đã tiếp tục rà soát, kịp thời tham mưu kiện toàn đội ngũ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, căn cứ theo Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới và Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW về xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp. Nhìn chung, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện sau khi kiện toàn được tổ chức bài bản, quy củ, chặt chẽ thành một hệ thống từ cấp huyện tới cơ sở, với cơ cấu hợp lý và hoạt động có nề nếp. Hiện nay, huyện Đakrông có 30 báo cáo viên cấp huyện, và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp xã . Đội ngũ báo cáo viên của huyện đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ học vấn, lý luận chính trị, có năng lực, kiến thức chuyên môn, hiểu biết nghiệp vụ, có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc.
Hàng tháng, đội ngũ báo cáo viên các cấp sau khi tham dự hội nghị báo cáo viên do cấp trên tổ chức đã kịp thời nắm bắt nội dung thông tin, lựa chọn hình thức, phương pháp phù hợp, thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn việc thực hiện. Từ đầu năm 2020 đến nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng đã thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên nhiều nội dung quan trọng, tiêu biểu là: việc quán triệt, học tập Chỉ thị 05-CT/TW (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn; đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Các hoạt động nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Bác viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, 50 năm thực hiện Di chúc của Người; kết quả Hội nghị lần thứ 9, lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quán triệt Nghị quyết số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… kết quả phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh và của các ngành, địa phương năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đến năm 2025; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới; đấu tranh phê phán những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tình hình dịch bệnh Coovid -19, công tác phòng chống thiên tai…
Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, Cấp ủy từ huyện đến cơ sở của huyện Đakrông luôn chú trọng tới việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thì việc tăng cường đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền miệng vẫn là cần thiết và quan trọng hơn cả, nhất là đối với một huyện có nhiều khó khăn như Đakrông. Do vậy, cần thiết phải xây dựng một đội ngũ báo cáo viên có trình độ chuyên môn và lý luận; có khả năng tuyên truyền; am hiểu thực tiễn; biết và hiểu ngôn ngữ của nhân dân các dân tộc, điều đặc biệt là báo cáo viên phải là người có uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đội ngũ này sẽ giúp cho cấp uỷ, chính quyền chuyển tải nhanh, định hướng đúng các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và huyện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời tạo niềm tin vững chắc của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện còn một số hạn chế nhất định, như là: Đa số đội ngũ báo cáo viên , cộng tác viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nên việc thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng theo quy chế hoạt động đang còn hạn chế. Chất lượng, nội dung tuyên truyền miệng đôi khi chưa đáp ứng nhu cầu và trình độ ngày càng cao của cán bộ, đảng viên; việc tuyên truyền còn đơn thuần một chiều từ trên xuống, việc đối thoại chưa nhiều; năng lực của một số báo cáo viên cấp cơ sở còn hạn chế; trang thiết bị phục vụ cho hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở nhiều địa phương chưa được trang bị đầy đủ; các nội dung thông tin, tuyên truyền miệng từ cấp trên nhiều khi bị chậm, muộn, không kịp thời... nên hiệu quả chưa cao.
Để tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, huyện ủy Đakrông cũng có các giải pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, cụ thể là:
Thứ nhất, các cấp uỷ đảng, các địa phương, đơn vị cần xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Thực hiện tốt phương châm “Cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên, trong đó lực lượng báo cáo viên là nòng cốt”. Việc chú trọng và quan tâm hơn đến hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng sẽ góp phần đưa đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, đến với từng người dân; chống lại các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch; góp phần vào công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thứ hai, các cấp uỷ đảng, các địa phương, đơn vị cần tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm nhiều hơn đến đội ngũ báo cáo viên của huyện, thực hiện chế độ phụ cấp theo quy định; đồng thời những người làm công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng cần chủ động nâng cao năng lực, kỹ năng, bổ sung kiến thức chuyên môn, tiếp cận với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, sử dụng các phương pháp tuyên truyền miệng phù hợp để nội dung truyền đạt có sự hấp dẫn, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, sâu sắc, có tính thực tiễn và khả năng vận dụng cao.
Thứ ba, Ban Tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, chú trọng tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, cung cấp tài liệu, thông tin để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền nhiệm vụ tiến hành nhiệm vụ bảo đảm thiết thực, hiệu quả…; Đội ngũ những người làm công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn hiện nay.
Có như vậy, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng thực sự trở thành một trong những kênh thông tin quan trọng, có hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền ở Đakrông, tạo ra sự nhận thức thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm thực hiện thành công nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, cũng như đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, chung sức xây dựng quê hương Đakrông ngày càng đổi mới.
 
Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 35
  • Hôm nay: 489
  • Tháng hiện tại: 11169
  • Tổng lượt truy cập: 3345966