Đảng bộ huyện Đakrông với nhiều khởi sắc sau một nhiệm kỳ

Đăng lúc: Thứ ba - 14/07/2020 18:06 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Đakrông đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết, đổi mới. Nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, khai thác tiềm năng lợi thế, tranh thủ mọi nguồn lực và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, tạo động lực, nền tảng vững chắc cho sự phát triển của huyện nhà trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thị trấn Krông Klang hôm nay

Thị trấn Krông Klang hôm nay

Kinh tế phát triển đúng hướng, khẳng định được thế mạnh của địa phương. Công nghiệp, xây dựng không ngừng được mở rộng, phát triển. Mạng lưới thương mại, dịch vụ trên địa bàn cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) bình quân 5 năm là 16,02% đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 21,45%; thương mại, dịch vụ tăng 14,79%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người từ 14,5 triệu đồng năm 2015 lên 27,5 triệu đồng năm 2020, tăng 1,9 lần. Thu ngân sách trên địa bàn từ 15.918 triệu đồng năm 2015 tăng lên 29.500 triệu đồng năm 2020, tăng bình quân hàng năm 13,13%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 1.800 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước đầu tư phát triển là 1.079 tỷ đồng.
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn huyện đạt 155 tiêu chí nông thôn mới, tăng 68 tiêu chí so với năm 2015, bình quân đạt 12 tiêu chí/xã, có 01 xã (Triệu Nguyên) đạt 19 tiêu chí và không có xã dưới 08 tiêu chí.
Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị trường học theo Nghị quyết 19-NQ/TW đúng kế hoạch, quy mô mạng lưới trường, lớp được sắp xếp phù hợp hơn đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường tăng. Công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt. Cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị dạy học được tăng cường đầu tư theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 12 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (gồm 06 trường mầm non, đạt tỷ lệ 40%; 03 trường tiểu học, đạt tỷ lệ 37,5 % và 03 trường THCS, đạt tỷ lệ 23,08%). Hoạt động văn hóa thông tin được quan tâm đổi mới; đời sống văn hóa của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Công tác bảo tồn các giá trị di sản văn hóa các dân tộc được chú trọng. Phong trào rèn luyện thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên.
Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố và kiện toàn. Cơ sở vật chất khám, chữa bệnh được đầu tư, nâng cấp đảm bảo phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân (Đến nay, toàn huyện có 02 cơ sở chăm sóc sức khỏe cấp huyện, 14 Trạm Y tế xã, thị trấn và 04 phòng khám quân dân y, với 90 giường bệnh). Đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế được bổ sung về số lượng và nâng cao chất lượng (Tuyến huyện hiện có 126 cán bộ y tế, trong đó trình độ đại học và sau đại học là 66 người. Tuyến xã hiện có 94 cán bộ và 103 nhân viên y tế thôn, khóm; bình quân mỗi Trạm Y tế có 6 đến 7 cán bộ y tế). Công tác y tế dự phòng được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng 10 loại vắc xin đạt 95,5%; tỷ lệ tham gia BHYT đạt trên 97% dân số; 100% xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Công tác dân số tiếp tục được quan tâm, các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Mô hình thôn, bản không có người sinh con thứ ba trở lên được người dân hưởng ứng.
Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai tích cực, đời sống Nhân dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,54%/năm vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Trong 05 năm đã giải quyết và tạo việc làm mới cho 5.136 lao động. Các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia đạt được nhiều kết quả. Công tác trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ.

Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp để đạt được năng suất cao hơn
Quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố, giữ vững; triển khai thực hiện có hiệu quả “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và bảo vệ an ninh trật tự thôn, khóm”. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tăng số lượng, nâng cao chất lượng các lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hình mới. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tập trung phòng ngừa đấu tranh với tệ nạn ma túy, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, không ngừng đổi mới và đạt được những kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng thường xuyên được nâng cao đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong mỗi giai đoạn phát triển, Đảng bộ huyện luôn thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, nhân tố quyết mọi thắng lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác chính trị tư tưởng đã có những chuyển biến tích cực, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nêu cao, tạo được sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Công tác cán bộ được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đảm bảo theo kế hoạch đề ra, đã hoàn thành việc sáp nhập xã Hải Phúc vào xã Ba Lòng, sắp xếp 53 thôn (thuộc 11 xã) không đủ điều kiện tiêu chuẩn, thực hiện các chức danh kiêm nhiệm; thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, qua đó góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được gắn với công tác quy hoạch, đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ được tiến hành dân chủ, công khai, nghiêm túc, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; trong đó coi trọng việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí nguồn cán bộ tại chỗ, nhất là cán bộ nữ, trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; công tác luân chuyển, điều động cán bộ được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên mới cũng được quan tâm chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Công tác dân vận của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách đảm bảo nghiêm túc. Hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp từng bước đổi mới; công tác quản lý nhà nước, hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND các cấp được nâng lên. Chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng đạt nhiều kết quả.
Những thành quả mà huyện nhà đã đạt được trong 5 năm qua là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện và đây sẽ là tiền đề, động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển đi lên của huyện Đakrông trong thời gian tới, mà nhiệm vụ chính trị quan trọng trước mắt là hoàn thành công tác chuẩn bị các điều kiện để hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tác giả bài viết: Ngô Minh Phước
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 21
  • Khách viếng thăm: 18
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 247
  • Tháng hiện tại: 40997
  • Tổng lượt truy cập: 4810445