Đakrông sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào cuộc sống

Đăng lúc: Thứ ba - 13/10/2015 14:24 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị là cơ sở thống nhất hành động nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; Chương trình, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2015 -2020 đề ra.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020

        Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 -2015 với quyết tâm cao, Đảng bộ huyện Đakrông đã lãnh đạo nhân dân góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) bình quân 5 năm 2010 - 2015 là 16,63%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, thủy sản đạt 13,17%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 18,36%; thương mại, dịch vụ bình quân tăng 19,58%. Hệ thống giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, hệ thống điện, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả. Dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông ngày càng đảm bảo tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Thu ngân sách trên địa bàn tăng 24,04%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 9 triệu đồng (tương đương với GDP bình quân đầu người 15 triệu đồng/người/năm); tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2010 - 2015 là 929  tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,52%/năm. 
       Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được những kết quả quan trọng, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao. Các thiết chế văn hoá, thể thao được đầu tư xây dựng, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn, phát huy. Giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển cả về mạng lưới, quy mô và chất lượng. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc người có công và an sinh xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ được quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững của huyện. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia, trong 5 năm đã huy động được 960 tỷ đồng; xây dựng nông thôn mới cho 13 xã để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn ngày càng đồng bộ. Đến nay, có 8/13 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí (đạt 62%) và 5/13 xã đạt dưới 05 tiêu chí (đạt 38%) trong 19 tiêu chí nông thôn mới. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
        Hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành; công tác xây dựng Đảng được coi trọng trên 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức và đã có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới, hướng về mạnh về cơ sở.
Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV còn một số hạn chế, đó là:
        Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng còn chậm; thu nhập bình quân đầu người còn thấp; chưa tạo được sản phẩm mang tính mũi nhọn trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp; tiềm năng du lịch chưa được khai thác đúng mức. Kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ, ý thức bảo vệ công trình sau đầu tư còn hạn chế; tiến độ xây dựng nông thôn mới của các xã còn chậm.
        Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ dạy và học chưa đáp ứng với yêu cầu, vẫn còn phòng học tạm, mượn; tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia còn chậm; tỷ lệ học sinh bỏ học ở một số trường còn cao. Chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân có phần hạn chế. Công tác xoá đói giảm nghèo còn nhiều bất cập; kết quả thực hiện công tác lao động việc làm chưa cao, chất lượng nguồn lao động còn thấp.
      Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa được quan tâm đúng mức; xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ chưa được đầu tư hằng năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định, các tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng; việc khai thác tài nguyên khoáng sản, phát triển đạo trái phép vẫn còn xảy ra.
        Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và vững chắc. Giáo dục chính trị, tư tưởng chưa thật sự chủ động, nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân còn thiếu kịp thời. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn gặp nhiều khó khăn; một số tổ chức cơ sở Đảng còn lúng túng trong công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp cán bộ; phương pháp vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân chưa thực sự đổi mới phù hợp với đặc thù của địa phương. Vai trò quản lý, điều hành của các cấp chính quyền có lúc thiếu kịp thời, chưa chặt chẽ.
      Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020; với Mục tiêu tổng quát là : Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân. Phát huy tính chủ động sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo bước đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng; từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, cụm công nghiệp thị trấn, sớm hình thành Khu kinh tế cửa khẩu La Lay, khai thác lợi thế của hành lang kinh tế Đông - Tây và Cửa khẩu quốc tế La Lay nhằm tạo động lực cho sự phát triển. Tập trung các giải pháp đồng bộ, tạo bước đột phá đảm bảo tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, phấn đấu rút ngắn khoảng cách chênh lệch thu nhập bình quân đầu người so với bình quân chung toàn tỉnh. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tạo sự chuyển biến nhanh hơn về đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo môi trường sinh thái. Củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội đưa huyện giảm nghèo bền vững.
       Các chỉ tiêu cơ bản:
- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) bình quân hàng năm 16-17%/năm.
- Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2020 tăng 2,2 lần.
- Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 20%/năm;
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2020 là 1,6%;
- Tỷ suất sinh bình quân giảm 0,4‰/năm;
- Đến năm 2020, có 40% trường mầm non, 40% trường tiểu học, 20% trường trung học cơ sở và 01 trường phổ thông Trung học đạt chuẩn quốc gia;
- Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tập huấn đạt trên 50%; trong đó tỷ lệ lao động được đào tạo nghề có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 20%;
- Hàng năm tạo việc làm mới cho 800 lao động; xuất khẩu 30 lao động;
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98%;
- Đến cuối 2020 có 30 giường bệnh/vạn dân; 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; duy trì tỷ lệ 100% xã, thị trấn có bác sỹ.
- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD (theo cân nặng) là 2,5%/năm;
- Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 có 3 - 4 xã.
- Phấn đấu hàng năm có từ 60 - 70 % tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM; giữ vững 100% thôn, bản có chi bộ; Kết nạp 120 - 150 đảng viên mới/năm;
- Phấn đấu hàng năm có 70 - 80% tổ chức chính quyền, mặt trận, các đoàn thể vững mạnh; không có chính quyền, Mặt trận, đoàn thể yếu kém;
- Phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định.
      Để thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, đòi hỏi các cấp ủy Đảng trong huyện phải có quyết tâm cao trong việc lãnh đạo Chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cần thực hiện tốt các nội dung sau:
      Một là: trên cơ sở Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V và căn cứ nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị trong huyện cần phải cụ thể hóa xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện theo lộ trình hàng năm.
      Hai là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về thành công của Đại hội Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng bộ các câp; quán triệt sâu sắc, đầy đủ các quan điểm chỉ đạo từ Đại hội; Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được thông qua.
     Ba là: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt các giải pháp đề ra trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh dựa trên những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước và những mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra.
     Bốn là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp; phấn đấu để hàng năm đạt trong sạch, vững mạnh. Thể hiện tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.
     Năm là: nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng các cấp trên các lĩnh vực, theo kế hoạch hàng năm.
     Sáu là: thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó cần quan tâm xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến qua thực hiện các phong trào. Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH của từng năm và giai đoạn. Đoàn kết, đổi mới; phát huy lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đưa huyện Đakrông giảm nghèo bền vững.
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Ái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 1314
  • Tháng hiện tại: 14371
  • Tổng lượt truy cập: 3349168