Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Đakrông khóa II nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: Thứ tư - 27/05/2020 14:57 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Ngày 25-26/5/2020, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Đakrông đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hồ Văn Dương - PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các Nguyên lãnh đạo huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy và 130 đảng viên trực thuộc Đảng bộ.
Ra mắt BCH Đảng bộ CQCQ khóa II nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ra mắt BCH Đảng bộ CQCQ khóa II nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong chương trình Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ CQCQ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nghị quyết đại hội Đảng bộ CQCQ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đó là: “Các Chi bộ, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện và cấp trên giao”. Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn được Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc quan tâm, tập trung lãnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát vào các kết luận, chương trình hành động của Huyện ủy, các Nghị quyết của HĐND huyện, các chương trình hành động, chương trình, kế hoạch công tác của UBND huyện và chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách của ngành, đơn vị mình để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, cùng với các địa phương, đơn vị trong toàn huyện thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh nhiệm kỳ 2015-2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ V đã đề ra.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ CQCQ khóa II nhiệm kỳ 2020 - 2025
Về công tác xây dựng Đảng, có 02/06 chỉ tiêu đạt theo Nghị quyết đề ra, 02/06 chỉ tiêu tiệm cận theo Nghị quyết đề ra, cụ thể: Kết quả xếp loại bình quân của nhiệm kỳ có 49,36% chi bộ được xếp loại chất lượng trong sạch vững mạnh/hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Nghị quyết đề ra 60-70%). Bình quân xếp loại đảng viên hàng năm với tỷ lệ: 98,48% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20,80% xuất sắc nhiệm vụ (Nghị quyết đề ra hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 15-20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) . Có 2/5 năm có 60-70% Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh (Nghị quyết đề ra hàng năm 60-70% chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh, trong đó có 30% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu). Trong nhiệm kỳ đã cử 22 đoàn viên ưu tú tham gia lớp cảm tình đảng, qua đó đã theo dõi, bồi dưỡng trình Ban Thường vụ Huyện ủy kết nạp được 28 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được trên 05 đảng viên, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là mỗi năm kết nạp từ 5 đến 10 đảng viên. Có 3/5 năm Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy xếp loại đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. (Nghị quyết đề ra hàng năm xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu). Tính đến cuối năm 2019, toàn đảng bộ vẫn còn 05 chi bộ ghép . (Nghị quyết đề ra đến năm 2020 tất cả các cơ quan đều có chi bộ Đảng).


Các Đại biểu tham dự Đại hội
Về xây dựng chính quyền, các đoàn thể, có 01/04 chỉ tiêu đạt theo Nghị quyết đề ra, 03/04 chỉ tiêu tiệm cận theo Nghị quyết đề ra, cụ thể: Đã cơ bản thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết mỗi năm có từ 60-80% cơ quan chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20-40% cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể: Kết quả xếp loại bình quân của nhiệm kỳ có 61,62% cơ quan được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 37,33% cơ quan đạt mức xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ cơ quan xếp loại hoàn thành nhiệm vụ bình quân của nhiệm kỳ là 1,05%. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tuy đã có nhiều phấn đấu, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao song hàng năm vẫn còn có cán bộ công chức, viên chức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng hạn chế về năng lực.Cụ thể bình quân trong nhiệm kỳ tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là 97,23% (Nghị quyết đề ra 100%), trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 30,63%. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ là 0,92%, tỷ lệ công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng hạn chế về năng lực là 1,85%. Bình quân hàng năm có 69,56% tổ chức Công đoàn đạt vững mạnh (Nghị quyết đề ra 80%), tỷ lệ tổ chức công đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ là 30,44%. Hiện vẫn còn cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa được đào tạo trình độ lý luận chính trị (Nghị quyết đề ra 100%).

Đồng chí Hồ Văn Dương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ tiếp tục được giữ vững và phát huy. Cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ xã hội chủ nghĩa, đường lối đổi mới của đất nước. Công tác quán triệt, triển khai tổ chức họctập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, gắn với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện phù hợp với tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị. Công tác giáo dục lý luận chính trị được tiến hành theo đúng kế hoạch. Trình độ lý luận, nhận thức về chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên.

Các Đại biểu thực hiện Biểu quyết tại Đại hội
Đảng ủy đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng về xây dựng, kiện toàn, tổ chức bộ máy chính trị, kịp thời giải thể và thành lập các chi bộ trực thuộc 6 đảm bảo phù hợp về mặt tổ chức; đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát hiện, đấu tranh và phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện có nền nếp và chất lượng sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Các Đại biểu thực hiện bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới
Công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy và các chi bộ chú trọng. Việc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của chi bộ, phân công công tác cho đảng viên được các chi bộ triển khai đầy đủ, gắn trách nhiệm của mỗi đảng viên đối với công việc chuyên môn, ngoài ra còn thực hiện một số công việc do chi bộ phân công như: bồi dưỡng phát triển đảng, phụ trách đối với đảng viên dự bị, phụ trách các hoạt động công đoàn, chi đoàn, tự vệ cơ quan. Thường xuyên xây dựng cấp ủy, bí thư chi bộ, thủ trưởng cơ quan có đủ phẩm chất năng lực, lãnh đạo công tác chi bộ cũng như công tác chuyên môn có hiệu quả, được cán bộ đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và nhiệm kỳ 2017-2020 đảm bảo theo kế hoạch.

Đồng chí Trần Văn Chạy tặng hoa chia tay các đồng chí trong BCH khóa cũ không tiếp tục tham gia BCH khóa mới
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cơ quan chính quyền có những thuận lợi cơ bản như: tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển; tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng- an ninh được giữ vững; công tác xây dựng đảng có những chuyển biến quan trọng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ có trình độ năng lực cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, của khoa học công nghệ đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong việc khai thác thông tin, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý, điều hành, lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được nhanh chóng, kịp thời. Tuy nhiên, Đảng bộ cũng đối mặt với những khó khăn thách thức, đó là: Nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn; công tác cải cách hành chính, quản lý hành chính công đòi hỏi đội ngũ cán bộ công chức phải thích nghi và theo kịp với yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới; tình hình thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ chuyên môn của các phòng ban. Sự phát triển của khoa học công nghệ, bùng nổ thông tin cũng kèm theo những mặt trái, đặt ra yêu cầu trong việc khai thác, sử dụng thông tin phù hợp, đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động trong Đảng bộ phải nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp.

Đồng chí Trần Văn Chạy tuyên bố Bế mạc Đại hội Đảng bộ CQCQ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt tập trung dân chủ; thắt chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; đổi mới hoạt động, xây dựng khối cơ quan chính quyền năng động, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đưa nghị quyết của đại hội đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của các phòng ban là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Lãnh đạo có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong thực hiện nhiệm vụ là trách nhiệm của Đảng bộ, của các cấp uỷ, chi bộ, của các phòng, ban trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
Cũng trong chương trình Đại hội, các đại biểu đã bầu ra BCH Đảng bộ Cơ quan Chính quyền nhiệm kỳ mới, Đồng chí Trần Văn Chạy được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ. Đại hội cũng đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng bộ gồm 3 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.
Tác giả bài viết: Minh Hiển
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 31
  • Hôm nay: 344
  • Tháng hiện tại: 11024
  • Tổng lượt truy cập: 3345821