Cần tiếp tục thực hiện tốt việc mua, đọc báo và tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện Đakrông

Đăng lúc: Thứ hai - 20/05/2019 23:29 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Để báo, tạp chí của Đảng (gồm Báo Nhân Dân, báo Đảng bộ địa phương, các tạp chí: Cộng sản, Xây dựng Đảng…) thực sự trở thành tài liệu sinh hoạt, học tập và là “món ăn tinh thần” không thể thiếu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, ngày 28/12/1996 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 11-CT/TW “Về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; ngày 25/8/2012 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 29-KL/TW “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”.
Đối với huyện Đakrông, thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII, Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI; Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt nội dung chỉ thị, kết luận đến các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII; tổ chức nhiều hình thức phù hợp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thường xuyên đọc, nghiên cứu báo, tạp chí, bản tin của Đảng; hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng sử dụng báo Đảng như một nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, vận động trong Nhân dân. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Coi trọng việc biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay của các tập thể và cá nhân trong việc tổ chức thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tăng cường tổ chức các hoạt động xã hội, nâng cao vị thế báo, tạp chí của Đảng trong xã hội và độc giả, nhất là độc giả trẻ; có giải pháp hữu hiệu để tăng hiệu quả công tác phát hành, quản lý báo, tạp chí của Đảng. Quan tâm theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của chỉ thị, kết luận; biểu dương những đơn vị làm tốt, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng sai quy định; hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tổ chức thực hiện chỉ thị, kết luận.
Qua nắm bắt tình hình cho thấy, việc thực hiện chủ trương mua, đọc báo và tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và Nhân dân trên địa bàn huyện về tầm quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ngày càng được nâng lên. Báo, tạp chí của Đảng đã trở thành một tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, tiếp thu được những bài học kinh nghiệm hay trong công tác xây dựng Đảng, vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, toàn huyện có 100% số Chi bộ nông thôn đảm bảo đủ tài liệu sinh hoạt Chi bộ theo quy định; 100% các hội, đoàn thể có tài liệu sinh hoạt hàng tháng. Một số Đảng ủy xã, thị trấn đã quan tâm chỉ đạo việc đặt mua báo Quảng Trị cho các đoàn thể ở xã; trưởng thôn, bản; trưởng đài truyền thanh xã, thị trấn và các điểm bưu điện văn hóa xã. Theo thống kê, hiện số lượng Báo, Tạp chí, Bản tin được sử dụng trên địa bàn huyện là: Báo Nhân dân: Số lượng mua là 9 tờ/số. Tạp chí Cộng sản: Số lượng mua là 6 tờ/số. Tạp chí Xây dựng Đảng: Số lượng mua là 10 tờ/số. Báo Quảng Trị: Số lượng mua: 16 tờ/số, được cung cấp 221 tờ/số. Tạp chí Cửa Việt: Số lượng mua: 4 quyển/số. Bản tin Tỉnh ủy: Được cung cấp 162 quyển/số. Bản tin Dân vận: Được cung cấp 50 quyển/kỳ, đối tượng được cấp là Khối Dân vận cơ sở. Bản tin Nội chính: Được cung cấp 3 quyển/kỳ, đối tượng được cấp là các thành viên phụ trách công tác Nội chính huyện. Bản tin các hội, đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ được cung cấp 167 quyển/kỳ; đối tượng cung cấp là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện, các Chi hội Phụ nữ cơ sở. Hội Cựu chiến binh được cung cấp 112 quyển/kỳ; đối tượng cung cấp là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, các Chi hội Cựu chiến binh cơ sở. Hội Nông dân được cung cấp 107 quyển/kỳ; đối tượng cung cấp là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; các Chi hội Nông dân cơ sở. Đoàn thanh niên được cung cấp 44 quyển/kỳ; đối tượng cung cấp là Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn, các Chi đoàn cơ sở.
Tuy nhiên, từ tình hình phản ánh thực tế cho thấy việc thực hiện mua, đọc báo và tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện Đakrông vẫn còn một số hạn chế như: Số lượng báo, tạp chí của Đảng được đặt mua còn ít; hầu hết các cấp ủy đảng mới chỉ thực hiện tiếp nhận và đọc các loại báo, tạp chí đã được trang cấp. Việc nghiên cứu, sử dụng báo, tạp chí của Đảng nhiều lúc vẫn còn mang tính “mùa vụ”, chưa thực sự trở thành nề nếp thường xuyên. Chưa có nhiều điển hình vận dụng học tập và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Mà nguyên nhân chính được phản ánh từ các cấp ủy Đảng, chính quyền là do thiếu nguồn kinh phí.
Trong thời gian tới Đảng bộ huyện Đakrông xác định tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới, xem đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của tổ chức đảng các cấp hiện nay. Chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc việc sử dụng kinh phí theo định mức quy định hằng năm để đặt mua các loại báo, tạp chí của Đảng; đối với các chi, đảng bộ cơ sở, UBND các xã, thị trấn: Phải có ít nhất 4 loại báo, tạp chí: Báo Nhân Dân, Báo Quảng Trị, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng; đối với MTTQ và các đoàn thể cơ sở, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, phải có ít nhất 2 loại báo: Báo Quảng Trị và Báo Nhân Dân; đối với các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, xã phải có Tạp chí Báo cáo viên và Báo Nhân Dân. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phát hành, quản lý báo, tạp chí của Đảng, tìm các giải pháp nhằm tăng cường đưa báo, tạp chí của Đảng đến đông đảo Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; kịp thời nhắc nhở, phê bình đối với các đơn vị không thực hiện nghiêm túc, biểu dương các đơn vị thực hiện tốt, đơn vị điển hình trong việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Nghiêm túc lấy việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là một trong những tiêu chí khi xem xét phân loại chất lượng tổ chức Đảng hàng năm theo Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 16/4/1998 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị. Quan tâm công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm tình hình thực hiện Kết luận 29-KL/TW theo định kỳ.
Nói và làm theo Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, trong đó báo, tạp chí của Đảng là kênh thông tin định hướng chính thống. Do vậy, việc mua, đọc báo và tạp chí của Đảng là yêu cầu bắt buộc cần thực hiện. “Nói phải đi đôi với làm” cần được kiểm chứng từ thực tế, ít nhất là qua việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11- CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII.
Tác giả bài viết: Ngô Minh Phước
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1243
  • Tháng hiện tại: 31964
  • Tổng lượt truy cập: 2269208