Bước chuyển biến sau thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Đăng lúc: Thứ tư - 06/10/2021 16:33 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Xác định rõ tầm quan trọng của việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ là nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện thường xuyên, liên tục để xây dựng Đảng vững mạnh, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Theo đó, huyện ủy và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc xây dựng, ban hành kịp thời chương trình, kế hoạch hành động và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện NQTW4 khóa XII, bảo đảm bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Tỉnh. Đồng thời, vận dụng, cụ thể hóa sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của địa phương. Đưa nội dung thực hiện NQTW4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận, chuyên đề của Huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy về công tác xây dựng Đảng. Chủ động, tích cực triển khai nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh, khắc phục 27 biểu hiện suy thoái theo NQTW4 khóa XII. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tăng cường và nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đặc biệt là qua việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm. Kịp thời xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, Huyện ủy và các cấp ủy trực thuộc đã chú trọng đưa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQTW4 khóa XII, gắn với kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, coi trọng kiểm tra, giám sát chuyên đề, quan tâm kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm hàng năm đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể huyện.
Qua đó, kịp thời nhắc nhở những cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị chưa làm tốt việc cụ thể hóa thực hiện NQTW4 khóa XII. Để việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trở thành việc làm thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và NQTW4 khóa XII vào sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ.  Qua đó, 100% cán bộ, đảng viên ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện NQTW4 khóa XII, Chỉ thị số 05, quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và các quy định khác của Đảng. Đa số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp đã thực hiện tốt nội dung cam kết, nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có chuyển biến, tiến bộ trong việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc và tăng cường mối quan hệ với nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự lan tỏa tích cực tới quần chúng nhân. Đặc biệt, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tập thể, cá nhân trong toàn Đảng bộ được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ với phương châm cấp trên, người đứng đầu gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo, bước đầu đã khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Trong kiểm điểm, các tập thể và cá nhân nghiêm túc nhận diện, kiểm điểm, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” trong nội bộ để tự "soi mình” tự phê bình và đấu tranh phê bình; dành thời gian thỏa đáng để kiểm điểm sâu sắc từng nội dung, từng cá nhân. Ban Thường vụ Huyện ủy đã có nhiều đổi mới, thực hiện nghiêm túc, bài bản việc nhận xét, đánh giá, xếp loại và giao nhiệm vụ hàng năm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của huyện, bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  Nhận xét, đánh giá, thực hiện việc bỏ phiếu, phân xếp loại cán bộ và thông báo kết quả xếp loại cán bộ tới các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ từng bước đi vào thực chất hơn, tác động tích cực đến nhận thức và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, trước hết là các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện.
Kết quả, trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện đã kiểm tra 61 tổ chức Đảng và 80 đảng viên, giám sát 20 tổ chức Đảng và 38 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 97 tổ chức Đảng và 8 đảng viên; giám sát 47 tổ chức Đảng và 40 đảng viên. Theo đó, cấp ủy , tổ chức Đảng có thẩm quyền tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật 01 tổ chức Đảng và 90 đảng viên vi phạm về quy định của điều lệ Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, Huyện ủy đã kịp thời rà soát, bổ sung, ban hành các quy định nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời khắc phục những sơ hở trong hệ thống cơ chế, chính sách… Nét nổi bật nhất của việc gắn kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được thể hiện trong nội dung, kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ, Chi bộ, trong quá trình kiểm điểm, từ các đồng chí trong Thường vụ Đảng đến cán bộ, đảng viên đều căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao đã thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đề ra phương hướng khắc phục theo nội dung đã được xác định; bảo đảm dân chủ, chân thành, thẳng thắn, không nể nang, né tránh, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện nói không đi đôi với làm... Đây là yếu tố quan trọng vừa tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân vừa nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và người đứng đầu các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên
Với chủ trương, biện pháp đúng, tinh thần trách nhiệm cao, việc gắn kết giữa thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở các TCCSĐ đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.   

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 78
  • Khách viếng thăm: 70
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 6404
  • Tháng hiện tại: 185077
  • Tổng lượt truy cập: 4767446