Đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: Thứ ba - 03/12/2019 14:24 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Đakrông với đặc thù là huyện miền núi, người dân tộc thiểu số chiếm hơn 80% dân số toàn huyện, trình độ lao động trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế, người lao động vẫn còn duy trì những phong tục, tập quán lao động lạc hậu, đa phần là lao động phổ thông nên khả năng tìm kiếm việc làm đang còn thấp. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là việc làm góp phần nâng cao trình độ tay nghề, giải quyết việc làm, từ đó nâng cao đời sống vật chất cho người lao động, đồng thời góp phần vào công cuộc giảm nghèo trên địa bàn.
Mô hình đan lát ở xã Ba Nang

Mô hình đan lát ở xã Ba Nang

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chương trình hành động số 76-CTHĐ, ngày 06/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 54/CTr-HU “ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”; Nghị quyết số 47/2017/NQ - HĐND, ngày 14/7/2017 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Đakrông giai đoạn năm 2017 - 2020. Đồng thời tổ chức thực hiện Đề án cấp xã theo Quyết định 1956-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau 10 năm (2010-2018), đã tổ chức đào tạo nghề cho 2.892 lao động nông thôn, trong đó nghề nông nghiệp có 2.081 lao động và 811 lao động được đào tạo nghề phi nông nghiệp với tổng kinh phí trên 5,3 tỷ đồng ( trong đó bằng nhiều nguồn ngân sách Trung ương, địa phương, nguồn 30a và nguồn ngân sách của các đơn vị trong và ngoài tỉnh). Tổng số lao động qua đào tạo, tập huấn nghề tính đến cuối năm 2018 có 8.744 người, chiếm tỷ lệ 38,46% dân số trong độ tuổi lao động, tăng 14,46% so với năm 2010. Hàng năm tạo và giải quyết việc làm mới trên 800 lao động, xuất khẩu lao động qua các nước trên 30 người. Dự kiến năm 2019 công tác tập huấn nghề chiếm 40,05%; đào tạo nghề chiếm 27,12%. .. Về phạm vi đào tạo, huyện Đakrông sẽ ưu tiên các ngành nghề gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương; các ngành nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; mở các lớp dạy nghề gắn với mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn; chú trọng các loại hình ngành, nghề mà các địa phương có tiềm năng, lợi thế, có sẵn nguyên liệu, dễ tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Về chính sách hỗ trợ, huyện Đakrông sẽ hỗ trợ kinh phí học tập đối với người khuyết tật với mức tối đa là 6 triệu đồng/ người/khóa học; người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn với mức tối đa là 4 triệu đồng/ người/khóa học; người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm với mức tối đa là 3 triệu đồng/người/khóa học; người thuộc hộ cận nghèo với mức tối đa là 2,5 triệu đồng/người/khóa học; người học là phụ nữ, lao động không thuộc các đối tượng, nhóm đối tượng nêu trên, thì mức hỗ trợ tối đa là 2 triệu đồng/người/khóa… Dự kiến nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương, tỉnh, huyện, doanh nghiệp và nguồn vốn khác. Chủ trương đào tạo nghề phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động, gắn đào tạo nghề gắn với quy hoạch phát triển KT-XH của huyện, chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao dộng nông thôn. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho trung tâm dạy nghề theo quy chuẫn, chế độ chính sách cho đào tạo nghề được thực hiện dúng quy định. Sau khi học nghề một số lao động đã tự tìm kiếm việc làm, nhiều lao động đã biết vận dụng kiến thức, kỷ năng mới vào sản xuất, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Một số bộ phận sau học nghề biết tận dụng thời gian nông nhàn nhận gia công, sản xuất cho các doanh nghiệp; nhiều nơi đã xây dựng mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, có khả năng nhân rộng như : Mô hình làm chổi đót ở xã Đakrông; mô hình thợ nề ở Tà Rụt; mô hình trông rau, chăn nuôi lợn ở xã Mò ó; mô hình kỷ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho lợn; mô hình kỷ thuật nuôi giun quế; mô hình làm hương tại hội người mù… Để đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết số 47/2017/NQ - HĐND của HĐND huyện Đakrông cũng đã đưa ra nhiều giải pháp như đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động; tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện; đẩy mạnh việc phối hợp, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của các cấp, các ngành; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04-CT/ TU, ngày 17/8/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tuyên truyền vai trò, vị trí của đào tạo nghề đối với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; quảng bá, giới thiệu những mô hình hay, những gương điển hình lập nghiệp, giải quyết việc làm mới sau khi học nghề để nhân rộng trên địa bàn huyện; không tổ chức đào tạo nghề khi chưa dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập của người lao động sau khi học nghề; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; phát triển, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đào tạo nghề; đổi mới, phát triển chương trình, giáo trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện tham gia đào tạo nghề cho lao động; có chính sách hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho người lao động; phát triển và nhân rộng các mô hình đào tạo nghề thí điểm có hiệu quả trong thực tế; bổ sung thêm một số mô hình mới phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; tăng cường hợp tác, liên kết giữa các cơ sở đào tạo nghề với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp trong đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động sau khi học nghề; nâng cao chất lượng đào tạo nghề phục vụ cho công tác xuất khẩu lao động; Ban Chỉ đạo 1956 huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các địa phương cũng như việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở đào tạo nghề với các nội dung như quy trình mở lớp, thực hiện nội dung chương trình, sử dụng kinh phí và việc thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước đối với người học nghề, công tác giải quyết việc làm sau đào tạo của người học; các xã, thị trấn tiến hành rà soát lại thực trạng việc làm và thu nhập của lao động sau khi học nghề để đánh giá việc thực hiện (định kỳ hàng quý, hàng năm tổng hợp, kịp thời báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện về Ban Chỉ đạo 1956 huyện); tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn, các ban ngành, đoàn thể, các chương trình, dự án để việc đầu tư nguồn lực gắn với công tác đào tạo nghề một cách có hiệu quả; UBMTTQVN huyện và các tổ chức đoàn thể cấp huyện tăng cường công tác chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể cấp xã phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, đoàn viên, hội viên của mình tích cực tham gia các lớp học nghề (tổ chức tư vấn, định hướng về dạy nghề, học nghề gắn với tạo việc làm, tham gia vào công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch)…và nhiều giải pháp hữu hiệu khác.
Phải nói rằng: Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đakrông, đặc biệt Đề án 1956 đã mở ra một cơ hội mới cho người lao động được tiếp cận các chương trình đào tạo nghề. Nhiều thành phần lao động lâu nay chỉ biết bám ruộng đồng hoặc những người chưa có việc làm ổn định đã hăng hái tham gia học nghề và đây là cơ hội để người lao động rèn luyện kỷ năng, trang bị cho mình một kiến thức, một nghề thực thụ, tìm kiếm việc làm tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. góp phần thực hiện có hiệu quả công tác XĐGN và công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 26
  • Khách viếng thăm: 23
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 658
  • Tháng hiện tại: 41408
  • Tổng lượt truy cập: 4810856