Những nỗ lực trong công tác giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đăng lúc: Thứ ba - 19/01/2021 09:31 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Xác định giảm nghèo bền vững và đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của địa phương nhằm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Mô hình chăn nuôi tại xã Tà Rụt

Mô hình chăn nuôi tại xã Tà Rụt

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện bình quân giảm 5,54%/năm, vượt mục tiêu chương trình đề ra và chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V; đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 29,1%. Thông qua thực hiện các dự án thuộc chương trình, đối tượng hưởng lợi đã mạnh dạn tham gia các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tham gia đối ứng vốn để triển khai các chương trình, dự án; tư tưởng trông chờ, ỷ lại từng bước được khắc phục; thu nhập bình quân đầu người tăng 1,9 lần so với năm 2015 góp phần cải thiện đời sống và sản xuất của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, nhất là đồng bào nghèo; hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đã tiếp cận được với các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin...; kết quả thực hiện chương trình đã thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn miền núi, góp phần quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Sau 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với hoạt động tích cực, chủ động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn cấp huyện, công tác tham mưu kịp thời, hiệu quả của các ban, ngành chức năng và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ lao động qua đào tạo, tập huấn đến cuối năm 2020 chiếm 43,33% dân số trong độ tuổi lao động, tăng 19,33% so với năm 2010, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề chiếm 26,97%, tăng 14,5% so với năm 2010; hàng năm tạo và giải quyết việc làm cho trên 800 lao động, xuất khẩu lao động các nước trên 30 người. Tỷ lệ lao động sua khi học nghề phi nông nghiệp tìm kiếm được việc làm có thu nhập ổn định đạt từ 70- 75%; đã xây dựng được nhiều mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn có hiệu quả... Những kết quả trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống người lao động và giảm nghèo bền vững.
Trước những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn cấp huyện trong triển khai thực hiện; đồng thời, nhiệt liệt biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo và công tác đào tạo nghề.
Tuy nhên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của huyện còn không ít khó khăn, hạn chế do đặc điểm huyện nghèo, đời sống của đại bộ phận người dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Điều kiện kinh tế của huyện, thu nhập bình quân đầu người thấp so với thu nhập bình quân của toàn tỉnh. Cơ sở hạ tầng thiết yếu tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, một bộ phận cán bộ, người dân về giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa thật sự đầy đủ. Kết quả giảm nghèo thiếu bền vững, tỷ lệ tái nghèo còn cao; một bộ phận lực lượng lao động chưa quan tâm đến việc học nghề; số lao động tham gia học nghề phi nông nghiệp còn ít...
Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong thời gian tới, Ban thường vụ huyện ủy đề nghị cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của huyện; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung thực hiện Chương trình, Đề án một cách quyết liệt, đồng bộ từ huyện đến cơ sở, tạo ra sự đột phá mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Phân công trách nhiệm cụ thể của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác lãnh, chỉ đạo; theo dõi việc sơ kết, đánh giá hàng năm để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện.
Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo định hướng của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thường xuyên, kịp thời kiện toàn các Ban chỉ đạo, Ban quản lý giảm nghèo bền vững, Ban Chỉ đạo 1956 các cấp. Nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu của các cơ quan chức năng, cán bộ phụ trách trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục; phát hiện những sai sót, khuyết điểm hoặc không phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để kịp thời uốn nắn, khắc phục.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững; khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân đầu tư trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ phát triển sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Rà soát, phân loại, phân nhóm hộ nghèo. Nâng cao tiếp cận các chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách bền vững. Thực hiện tốt việc phân công cán bộ, đảng viên phụ trách nhóm hộ hoặc từng hộ nghèo cụ thể; giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo cho từng thôn, bản, xã, thị trấn, các đoàn thể đồng thời hàng năm, định kỳ phải đánh giá, kiểm điểm rõ trách nhiệm của từng đồng chí trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với công tác giảm nghèo.
Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng mở rộng đối tượng, ngành nghề đào tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhu cầu người học, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và của xã hội; tập trung dạy nghề cho thanh niên, bộ phận nông dân trực tiếp sản xuất; quan tâm đào tạo các ngành nghề phi nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành nghề lao động ở nông thôn; chú trọng dạy nghề cho hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, lao động nữ, các đối tượng chính sách...
Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và sự nỗ lực, tích cực của cả hệ thống chính trị cùng sự hưởng ứng, tham gia tích cực, chủ động của người dân, tin tưởng rằng, huyện nhà sẽ tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tác giả bài viết: Văn Tiến
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 22
  • Khách viếng thăm: 20
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 2335
  • Tháng hiện tại: 88621
  • Tổng lượt truy cập: 4500646