Công văn số 62/CCT-NVTK ngày 12/2/218 V/v hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Đăng lúc: Thứ năm - 30/08/2018 15:50 - Người đăng bài viết: admin
Công văn 63/CCT-NCTK
        Công văn 63/CCT-NCTK
  CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐAKRÔNG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                           
          Số :  63/CCT-NVTK                    Đakrông, ngày  12 tháng 02 năm 2018
   V/v hướng dẫn Quyết toán thuế
       thu nhập cá nhân năm 2017
 
Kính gửi: Các tổ chức chi trả thu nhập trên địa bàn huyện
Để thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật và đảm bảo một kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn, Chi cục Thuế huyện Đakrông lưu ý một số nội dung về quyết toán thuế TNCN năm 2017 đến các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập như sau:
I. Văn bản quy định về TNCN:
Việc quyết toán thuế TNCN năm 2017 thực hiện theo các văn bản dưới đây:
- Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
- Thông tư 92/2015/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
II. Về đối tượng khai quyết toán thuế:
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
III. Về việc uỷ quyền quyết toán thuế:
1. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế đối với phần thu nhập do tổ chức, cá nhân trả trong các trường hợp sau:
- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.
- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập này.
- Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.
2. Cá nhân uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.
IV. Giảm trừ gia cảnh:
Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.
Người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công từ 09 triệu đồng/tháng trở xuống không phải khai người phụ thuộc.
Các khoản giảm trừ:
a) Các khoản giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 9 Thông tư Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013.
- Giảm trừ cho bản thân: 9 triệu đồng/tháng tương đương 108 triệu/năm.
- Giảm trừ cho một người phụ thuộc: 3,6 triệu/tháng tương đương 43,2 triệu/năm.
Lưu ý: Người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh phải được cấp mã số thuế người phụ thuộc theo đúng quy định.
b) Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.
c) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.
Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.
V. Thủ tục khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân
1. Hồ sơ khai quyết toán thuế
Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2017 thực hiện theo các mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, bao gồm:
         - Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân (Mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo TT 92/2015/TT-BTC).

Mẫu số: 05A/BK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính)
         - Bảng kê mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo TT 92/2015/TT-BTC
- Bảng kê mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo TT 92/2015/TT-BTC
- Bảng kê mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo TT 92/2015/TT-BTC
Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì:
- Khai quyết toán thuế trực tiếp cho cơ quan Thuế theo mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo TT 92/2015/TT-BTC
- Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trên bảng chụp đó.
         2. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
3. Nơi nộp hồ sơ quyết toán: Chi cục Thuế huyện Đakrông
VI. Ứng dụng hỗ trợ quyết toán thuế TNCN:
Ưng dụng hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2017: HTKK phiên bản 3.8.2. Chi cục Thuế chỉ tiếp nhận tờ khai quyết toán thuế (bản giấy) và file dữ liệu (XML) được in và kết xuất từ phần mềm HTKK 3.8.2 hoặc phiên bản mới từ 3.8.2 trở lên.
Đối với người nộp thuế đã đăng ký và khai quyết toán thuế TNCN qua mạng (iHTKK) thì không phải nộp tờ khai giấy.
Đối với người nộp thuế chưa đăng ký khai thuế qua mạng thì gửi đồng thời tờ khai quyết toán thuế bản giấy và file dữ liệu xml trực tiếp cho cơ quan thuế hoặc gửi tới cơ quan thuế qua Website:  http://tncnonline.com.vn.
Vậy, Chi cục Thuế huyện Đakrông thông báo để đơn vị được biết và thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:                                                                                KT.CHI CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                                               PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- UBND huyện (b/c);  
- Lãnh đạo CCT;
- Đội QLN&KTT;                                                                                    
- Lưu: VT, NV.                                                                                       (Đã ký)
 
 
                                                                                     Phan Tư Dĩnh
 

Từ khóa:

công văn

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Video clip

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 35
  • Hôm nay: 1333
  • Tháng hiện tại: 12013
  • Tổng lượt truy cập: 3346810