Kế hoạch 108/KH-UBND ngày 20/10/2018 về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Đakrông giai đoạn 2014-2020

Kế hoạch 108/KH-UBND ngày 20/10/2018 về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Đakrông giai đoạn 2014-2020

Đăng lúc: 30-11-2018 04:04:08 PM | Đã xem: 74 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 4/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành chương trình hành động duy trì và cũng cố Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014- 2016, tầm nhìn 2020

Quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 4/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành chương trình hành động duy trì và cũng cố Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014- 2016, tầm nhìn 2020

Đăng lúc: 30-11-2018 04:01:41 PM | Đã xem: 113 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 1/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm từ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 1/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm từ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đăng lúc: 25-09-2018 03:25:32 PM | Đã xem: 175 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định 2018/QĐ-BTC ngày 9/10/2017 của Bộ Tài chính về Bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính

Quyết định 2018/QĐ-BTC ngày 9/10/2017 của Bộ Tài chính về Bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính

Đăng lúc: 04-09-2018 02:42:28 PM | Đã xem: 196 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định 149/QĐ-BTC ngày 24/1/2017 về việc sửa đổi bổ sung danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính

Quyết định 149/QĐ-BTC ngày 24/1/2017 về việc sửa đổi bổ sung danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính

Đăng lúc: 04-09-2018 02:35:43 PM | Đã xem: 158 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật

Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ về việc Sữa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ về việc Sữa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Đăng lúc: 04-09-2018 02:24:34 PM | Đã xem: 163 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 05/06/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 05/06/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đăng lúc: 09-06-2015 03:39:52 PM | Đã xem: 983 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật

Luật số 58/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Luật số 58/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI ban hành ngày 20/11/2014, có hiệu lực ngày 01/01/2016 Quy định các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm và người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hôi, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Đăng lúc: 21-05-2015 10:16:20 AM | Đã xem: 1270 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của TT CP Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

Đăng lúc: 20-05-2015 10:44:31 AM | Đã xem: 2159 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định Số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Quyết định Số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Đăng lúc: 20-05-2015 10:37:03 AM | Đã xem: 11716 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 06/05/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 06/05/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đăng lúc: 13-05-2015 09:31:11 AM | Đã xem: 1745 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương có hiệu lực thi hành từ ngày 15/05/2015 thay thế quyết định số 93/2007/QĐ-T Tg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng lúc: 14-04-2015 02:24:51 PM | Đã xem: 1287 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật
Đăng lúc: 03-04-2015 03:13:12 PM | Đã xem: 510 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về Ban hành Quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước,đơn vị sự nghiệp vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày16/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về Ban hành Quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước,đơn vị sự nghiệp vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

Đăng lúc: 26-01-2015 02:04:49 PM | Đã xem: 2292 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật

Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 của Quốc hội

Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013, trừ các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính

Đăng lúc: 23-01-2015 08:39:50 AM | Đã xem: 1903 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật

Luật hôn nhân và gia định số 52/2014/QH13 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015

Luật hôn nhân và gia định số 52/2014/QH13 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 Quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, cũng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Đăng lúc: 16-01-2015 03:33:24 PM | Đã xem: 1399 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật

Luật Đất đai số: 45/2013/QH13 của Quốc hội

Luật Đất đai số: 45/2013/QH13 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014 Quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân và thống nhất quản lý đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội Chũ nghĩa Việt Nam

Đăng lúc: 16-01-2015 03:28:24 PM | Đã xem: 465 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chũ nghĩa Việt Nam năm 2013

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chũ nghĩa Việt Nam năm 2013

Đăng lúc: 15-01-2015 04:02:45 PM | Đã xem: 501 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 của Quốc hội

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2013 Quy định định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Đăng lúc: 15-01-2015 03:55:50 PM | Đã xem: 1087 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật

Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 của Quốc hội

Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2014 Quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, quyền và nghĩa vụ của cơ quan tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chóng thiên tai, quản lý nhà nước và nguồn lực đảm bảo việc thực hiện phòng, chóng thiên tai

Đăng lúc: 15-01-2015 02:53:57 PM | Đã xem: 4002 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật
1 2  Trang sau
 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Video clip

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 20
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 3060
  • Tháng hiện tại: 39140
  • Tổng lượt truy cập: 2648404