Cơ cấu tổ chức - Huyện Đakrông

 

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức vụ SĐT di động SĐT cơ quan Email
1 Nguyễn Trí Tuân TUV, Bí thư Huyện ủy 02333606575 0919228368 nguyentrituan@tinhuyquangtri.vn
2 Hồ Văn Dương PBT Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện 02333606575 0917200201 hovanduong.dkr@tinhuyquangtri.vn

 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức vụ SĐT di động SĐT cơ quan Email
1 Lê Minh Đức HUV, Chánh Văn phòng 02333606575 0982886546 leminduc.dkr@tinhuyquangtri.vn
2 Phan Thanh Hưng Phó Chánh Văn phòng   0916212248 phanthanhhung.dkr@tinhuyquangtri.vn
3 Nguyễn Thị Hảo Phó Chánh Văn phòng   0945416045 nguyenthihao.dkr@tinhuyquangtri.vn
4 Nguyễn Thị Hiếu Văn thư 02333886220 0914633557 nguyenthihieu.dkr@tinhuyquangtri.vn

 

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức vụ SĐT di động SĐT cơ quan Email
1 Lê Quang Cường UVBTV, Chủ nhiệm UBKT 02333886250 0914737281 lequangcuong.dkr@tinhuyquangtri.vn
2 Hồ Thị Cam HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT   0944759555 hothicam.dkr@tinhuyquangtri.vn

 

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức vụ SĐT di động SĐT cơ quan Email
1 Hồ Văn Hiếu HUV, Phó trưởng Ban Tổ chức 02333886255 0911395234 hovanhieu.dkr@tinhuyquangtri.vn

 

BAN TUYÊN GIÁO  HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức vụ SĐT di động SĐT cơ quan Email
1 Hồ Thị Kim Cúc UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo 02333886306 0914214299 hothikimcuc.dkr@tinhuyquangtri.vn
2 Nguyễn Văn Ái Phó Trưởng Ban Tuyên giáo   0914164729 nguyenvanai.dkr@tinhuyquangtri.vn

 

BAN DÂN VẬN  HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức vụ SĐT di động SĐT cơ quan Email
1 Hồ Văn Bền UVBTV, CT UBMTTQVN huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 02333886370 0914703306 hovanben.dkr@tinhuyquangtri.vn
2 Hồ Thị Lan Phụng Phó Trưởng Ban Dân vận   0942792390 hothilanphung.dkr@tinhuyquangtri.vn

 

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN

STT Họ và tên Chức vụ SĐT di động SĐT cơ quan Email
1 Lê Thị Lệ Huyền Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện   0915326456 lethilehuyen.dkr@tinhuyquangtri.vn

 

 

]]>

 

Họ và tên Hồ Văn Dương
Chức vụ Chủ tịch HĐND huyện
Số điện thoại 02333606575
Email hovanduong.dkr@tinhuyquangtri.vn

Họ và tên Trần Văn Chạy
Chức vụ Phó chủ tịch HĐND huyện             
Số điện thoại 0912 348 175
Email tranvanchay@quangtri.gov.vn

Họ và tên Hồ Văn Đang
Chức vụ Trưởng ban dân tộc - HĐND huyệ
Số điện thoại 0914 179 963
Email hovandang@quangtri.gov.vn

Họ và tên Lê Thị Hồng Sáu
Chức vụ Phó ban pháp chế - HĐND huyện  
Số điện thoại 0845 679 979
Email lethihongsau@quangtri.gov.vn

Họ và tên Lê Quang Cường
Chức vụ Trưởng ban KTXH- HĐND huyện   
Số điện thoại 0914 737 281
Email lequangcuong

Họ và tên Nguyễn Văn Khánh 
Chức vụ

Phó ban KTXH - HĐND huyện

Số điện thoại 0914 826 567
Email nguyenvankhanh@quangtri.gov.v  

 

]]>

UBND HUYỆN ĐAKRÔNG

Họ và Tên   Thái Ngọc Châu                                                                              
Chức vụ   Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại cơ quan   02333.886.488
Số điện thoại di động        
Email   thaingocchau@quangtri.gov.vn

 

Họ và Tên   Lê Đại Lợi                                                                            
Chức vụ   Phó chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại cơ quan   02333.886.488
Số điện thoại di động  
Email   ledailoi@quangtri.gov.vn

 

Họ và Tên                              Nguyễn Đăng Sơn                                                                              
Chức vụ   Phó chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại cơ quan   02333.886.488
Số điện thoại di động  
Email   nguyendangson@quangtri.gov.vn

 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN

Họ và Tên                              Nguyễn Minh Hòa                                                                             
Chức vụ   Phó chánh Văn phòng
Số điện thoại cơ quan   02333.886.488
Số điện thoại di động  
Email   nguyenminhhoa@quangtri.gov.vn

 

Họ và Tên                              Lê Thị Tuấn                                                                                      
Chức vụ   Phó chánh Văn phòng
Số điện thoại cơ quan   02333.886.488
Số điện thoại di động  
Email   lethituan@quangtri.gov.vn

 

Họ và Tên                              Nguyễn Thị Hạnh                                                                             
Chức vụ   Phó chánh Văn phòng
Số điện thoại cơ quan   02333.886.488
Số điện thoại di động  
Email   nguyenthihanh@quangtri.gov.vn

 

PHÒNG TƯ PHÁP

Họ và Tên                              Hoàng Công Đạt                                                                             
Chức vụ   Trưởng Phòng
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0988 078 561
Email   hoangcongdat@quangtri.gov.vn

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Họ và Tên                              Nguyễn Văn Hải                                                                             
Chức vụ   Trưởng phòng
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0914 361 797
Email   nguyenvanhai@quangtri.gov.vn

 

Họ và Tên                              Nguyễn Quang                                                                             
Chức vụ   Phó trưởng phòng
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0915 305 090
Email   nguyenquang@quangtri.gov.vn

 

Họ và Tên                              Trần Văn Long                                                                            
Chức vụ   Phó trưởng phòng
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0913 427 459
Email   tranvanlong@quangtri.gov.vn

 

THANH TRA HUYỆN

Họ và Tên                              Hồ Duy Khanh                                                                          
Chức vụ   Chánh thanh tra
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0914 621 632
Email   hoduykhanh@quangtri.gov.vn

 

PHÒNG NỘI VỤ

Họ và Tên                              Đoàn Quang Anh                                                                       
Chức vụ   Trưởng phòng
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0905 116 555
Email   doanquanganh@quangtri.gov.vn

 

Họ và Tên                               Phạm Quang Vũ                                                                          
Chức vụ   Phó trưởng phòng
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0914 744 070
Email   phamquangvu@quangtri.gov.vn

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Họ và Tên                                   Đoàn Mạnh Hùng                                                                         
Chức vụ   Trưởng phòng
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0913 456 797
Email   doanmanhhung@quangtri.gov.vn

 

Họ và Tên                               Trần Thị Tư                                                                          
Chức vụ   Phó trưởng phòng
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0947 229 559
Email   tranthitu@quangtri.gov.vn

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Họ và Tên                                     Trần Đình Bắc                                                                         
Chức vụ   Trưởng phòng
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0905 360 234
Email   trandinhbac@quangtri.gov.vn

 

Họ và Tên                                   Lê Châu Trí                                                                         
Chức vụ   Phó Trưởng phòng
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0915 247 234
Email   lechautri@quangtri.gov.vn

 

PHÒNG DÂN TỘC

Họ và Tên                                     Đỗ Thị Thanh Tình                                                                         
Chức vụ   Trưởng phòng
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0913 456 603
Email   dothithanhtinh@quangtri.gov.vn

 

Họ và Tên                                     Hoàng Đại Quang                                                                         
Chức vụ   Phó Trưởng phòng
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0974 357 888
Email   hoangdaiquang@quangtri.gov.vn

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Họ và Tên                                     Nguyễn Sĩ Huấn                                                                         
Chức vụ   Trưởng phòng
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0982 824 025
Email   nguyensihuan@quangtri.gov.vn

 

Họ và Tên                                     Phan Văn Đức                                                                         
Chức vụ   PhóTrưởng phòng
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0832 606 111
Email   phanvanduc@quangtri.gov.vn

 

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

Họ và Tên                                     Nguyễn Bá Hiển                                                                         
Chức vụ   Trưởng phòng
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0912 785 127
Email   nguyenbahien@quangtri.gov.vn

 

Họ và Tên                                     Trang Quyền                                                                         
Chức vụ    Phó Trưởng phòng
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   
Email   trangquyen@quangtri.gov.vn

 

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Họ và Tên                                     Lê Văn Chỉ                                                                         
Chức vụ   Trưởng phòng
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0914 312 126
Email   levanchi@quangtri.gov.vn

 

Họ và Tên                                              Nguyễn Xuân Quang                                                                         
Chức vụ    Phó Trưởng phòng
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0917 859 456
Email   nguyenxuanquang@quangtri.gov.vn

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Họ và Tên                                              Phan Xuân Liệu                                                                         
Chức vụ   Trưởng phòng
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0945 550 660
Email   phanxuanlieu@quangtri.gov.vn

 

PHÒNG Y TẾ

Họ và Tên                                              Hồ Văn Chim                                                                         
Chức vụ   Trưởng phòng
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0837 773 789
Email   hovanchim@quangtri.gov.vn

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ DỤC THỂ THAO

Họ và Tên                                              Hồ Thị Sáu                                                                         
Chức vụ   Giám đốc
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0917 919 555
Email   hothisau@quangtri.gov.vn

 

Họ và Tên                                                   Hoàng Văn Minh                                                                         
Chức vụ   Phó giám đốc
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0917 671 965
Email   hoangvanminh@quangtri.gov.vn

 

Họ và Tên                                              Hồ Sỹ Phùng                                                                       
Chức vụ   Phó giám đốc
Số điện thoại cơ quan  
Số điện thoại di động   0914 444 784
Email   hosyphung@quangtri.gov.vn
]]>

Video clips
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay3,036
  • Tháng hiện tại173,895
  • Tổng lượt truy cập5,340,221
Chương trình phát thanh
plds